Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

ETIČKI ODBOR ULS

Članovi Etičkog odbora ULS:

 

Direktor etičkog odbora:

 

Etički odbor je organ Udruženja logopeda Srbije koji izrađuje etički kodeks logopedske delatnosti.

Etički odbor donosi pravilnik o logopedskoj odgovornosti tokom obavljanja logopedske delatnosti.

Etički odbor je organ Udruženja logopeda Srbije koji organizuje sud časti.

Etički odbor bira skupština Udruženja na predlog Upravnog odbora.

Etički odbor broji tri člana.

Etički odbor u svom članstvu bira direktora i zamenika direktora etičkog odbora.

Etički odbor donosi kodeks profesionalne etike i organizuje sud časti.

Etički odbor, kao organ Udruženja, izdaje, obnavlja i oduzima licencu logopedima pod uslovima propisanim zakonom o logopedskoj delatnosti, a u skladu sa statutom Udruženja.

Direktor etičkog odbora donosi rešenje o izdavanju, obnavljanju ili oduzimanju licence.

Udruženje daje saglasnost za izdavanje licence.

Svaki logoped koji organizuje strukovnu edukaciju mora istu prijaviti Udruženju kako bi edukacija bila licencirana.

Da bi dobio licencu, logoped mora imati položen državni ispit, biti član Udruženja i završiti strukovnu edukaciju po licenciranom programu, a od strane Udruženja.

Etički odbor Udruženja razmatra etička pitanja koja se odnose na obavljanje logopedske profesije.

Etički odbor Udruženja daje mišljenje o radu članova Udruženja u skladu sa etičkim kodeksom.

Etički odbor Udruženja promoviše principe profesionalne etike radi uspostavljanja etičkog ponašanja članova Udruženja u obavljanju logopedske delatnosti.

Sastav etičkog odbora Udruženja, izbor članova i direktora, kao i način rada bliže se uređuju statutom Udruženja, a u skladu sa zakonskom regulativom.

Etički odbor kao organ Udruženja, obrazuje sudove časti, sastavlja sudove časti, uslovljava i bira sudije, kontroliše nadležnost sudova časti, prati lakše i teže povrede profesionalnih dužnosti i ugleda članova Udruženja, pokreće postupak za utvrđivanje odgovornosti članova Udruženja, izriče mere, način izvršenja mera i druga pitanja od značaja za rad i organizaciju Udruženja.

Ministarstvo nadležno za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku daje saglasnost za statut Udruženja u delu koji se odnosi na obavljanje poverenih poslova Udruženja.