Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

I SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE

PROGRAM I SIMPOZIJUMA LOGOPEDA SRBIJE


___________________________________________________________________

PROGRAM 12. MAJ 2012.

___________________________________________________________________

10:00-12:00 REGISTRACIJA UČESNIKA

Hotel Divčibare

___________________________________________________________________

12:00 OTVARANJE SKUPA

Kongresna sala Hotela „Divčibare“

___________________________________________________________________

PLENARNI DEO

LOGOPEDSKA PROFESIJA U SVETLU EVROPSKIH INTEGRACIJA
dr sc. Dragan Čauševac, afaziolog
dr Dubravka Šaranović-Racić, pomoćnik ministra zdravlja
Danica Andrešić, Prof.logoped
dr sc. Kataarina Pavičić
Nina Iordanova

LOGOPEDSKA DJELATNOST U HRVATSKOJ
Danica Andrešić, Katarina Pavičić Dokoza, Darija Hercigonja Salamoni, Draženka Blaži, Željka Butorac,
Hrvatsko logopedsko društvo

GENETSKI ASPEKTI GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA
Prof. dr Vladimir Trajkovski,
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Filozofski fakultet,
Institut za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Skopje, Republika Makedonija

___________________________________________________________________

12. Maj 2012.

Kongresna sala Hotela “Divčibare”

PREVENCIJA GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: dr sc. Dragan Čauševac, Prof. dr Vladimir Trajkovski

13:00 – 13:50

REZULTATI PRIMENE NACIONALNOG PROGRAMA NA TERITORIJI OPŠTINEPANČEVO
Petruša Popović, Gordana Ilkić
Dom zdravlja Pančevo, Zdravstveni centar Južni Banat

PREVENCIJA DISLEKSIJEMEIXNER METODA
Dragana Dženopoljac,
Dom Zdravlja Subotica, Srbija, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

LOGOPED U DJEČJEM VRTIĆU: MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE
Danica Andrešić
Dječji vrtić Travno, Zagreb, Hrvatska

TIMSKI RAD U DEČJEM VRTIĆU KAO POLAZNA OSNOVA U PREVENCIJIARTIKULACIONIH POREMEĆAJA
Suzana Stanković
Predškolska ustanova „Vukica Mitrović“, Leskovac, Srbija

___________________________________________________________________

DIJAGNOSTIKA GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: dr sc. Vesna Borota
dr sc. Katarina Pavičić – Dokoza

13:50 – 14:40

TEST ZA ISPITIVANJE ARTIKULACIONOFONOLOŠKIH SPOSOBNOSTI
Neda Milosević, Mirna Zelić, Dragan Čauševac, Vesna Borota
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

MOST COMMON PHONOLOGICAL/ARTICULATION DISORDERS IN CHILDRENAGED BETWEEN 4-6 YEARS
Sara Chepishevska, Prof. Dr. Vladimir Trajkovski
Private medical practice Kalinka – Center of health and autism, Skopje, Republic of Macedonia, University St. Kiril and Metodij, Faculty of Phylosophi, Institute of Special Education and Rehabilitation, Skopje, Republic of Macedonia

STANJE ARTIKULACIJE MALE I PREDŠKOLSKE DECE U ŠAPCU
Danka Tomić, Neda Stokić, Tanja Milutinović, Mirjana M. Savić
Predškolska Ustanova „Naše dete“ Šabac „Opšta bolnica Šabac“, Srbija

ARTIKULACIJA DECE NA PREDŠKOLSKOM UZRASTU
Radica Tasić
PU Čika Jova Zmaj, Beograd

SPOSOBNOSTI FONOLOŠKE ANALIZE I SINTEZE DECE NA POČETKUŠKOLOVANJA
Bojana Drobnjak, Neda Milošević
Udruženje logopeda Srbije

___________________________________________________________________
PAUZA ZA RUČAK 14:40 – 16:00

___________________________________________________________________

DIJAGNOSTIKA GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: dr sc. Vesna Borota
dr sc. Katarina Pavičić – Dokoza

16:00 – 17:40

DIJAGNOSTIKA MUCANJA
Dejan Ž. Savić,
Dom Zdravlja Kovin, Srbija, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

DISFONIJE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U MAČVANSKOM OKRUGU
Snežana Vasiljević, Duško Sibinčić,
Služba za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju,Opšta bolnica “Dr Laza K. Lazarević“, Šabac, Srbija

MULTIAKSIJALNI AFAZIJA SISTEM (MAAS) – PROTOKOL ZA AFAZIJE
Dragan Čauševac, Višnja Oljača
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”
Bolnica Sveti Sava, Beograd

LOGOPENIČKA PROGRESIVNA AFAZIJASINDROM PPA
Dragan Čauševac
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Beograd

OD HIPOTONIJE DO MLITAVE DIZARTRIJE
Nada Prica Obradović
Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, Republika Srbija

DIJAGNOZA I TRETMAN DECE SA PATOLOGIJOM U VERBALNOJKOMUNIKACIJI REGISTROVANE U LOGOPEDSKOM KABINETU SPECIJALNEOSNOVNE ŠKOLE “MACA OVČAROVA” – VELES, U PERIODU 2009 – 2011GODINE
Elizabeta Dimitrievska, Marija Davčevska, Sneža Stojanovska, Tatjana Ljapova, Živka Panova Sazdova,
Specijalna osnovna škola ,,Maca Ovčarova“, Veles, Makedonija

DEFEKTOLOŠKOSOCIOTERAPIJSKI POLIVALENTNI PRISTUP TERAPIJI
Nataša Labović-Obradović, Milena Andjelkov, Jelena Novković-Šaljić, Aleksandra Aleksić, Alma Andjelković
Dom zdravlja Beograd, Sopot1,
Dom zdravlja Beograd, Grocka2,
Zavod za psihofizičke poremećaje i govornu patologiju “Cvetko Brajović”3, Beograd
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Zemun4,
OŠ Novi Beograd5

GOVOR I DECA SA OŠTEĆENIM SLUHOM
Slavka Nikolić, Mirjana Savić, Marija Savić, Vesna Savić
OŠ „Radivoj Popovic“ Zemun, Beograd, Srbija, Opšta bolnica Šabac, Šabac, Srbija, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija

SLUHOŠTEĆENJE SLUHA KOHLEARNI IMPLANTI
Margarita Belčovska,
PZU “Megamed-logo”, Skoplje, Makedonija

STAVOVI RODITELJA I REHABILITATORA PREMA DJECI PREDŠKOLSKE DOBIS GOVORNO JEZIČNIM TEŠKOĆAMA
Adinda Dulčić, Katarina Pavičić Dokoza, Koraljka Bakota,
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Hrvatska

___________________________________________________________________

Pauza 10 minuta

___________________________________________________________________

TRETMAN GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: mr sc.med. Marijana Krkobabić
dr sc. Nina Iordanova

17:50 – 19:30

LOGOPEDSKA DELATNOST U VRTIĆUSADAŠNJOST I BUDUĆNOST
Radmila Zeba, Ida Šarić
Dječji vrtić „Radost“, Zagreb, Hrvatska

FAKTORI KOJI UTIČU NA PRODUŽENO TRAJANJE SIMPTOMA DISFAGIJE KODAFAZNIČNIH PACIJENATA
Mirna Zelić, Neda Milošević, Dragan Čauševac, Vesna Borota
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

ORAL MOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH CLEFT LIP AND PALATE
Nina Iordanova
Therapy center Pumpelina, Sofia, Bulgaria

POSTUPCI U KOREKCIJI POREMEĆAJA I SMETNJI GOVORA PRIMENOM SAFASISTEMA
Dragan Čauševac, Neda Milošević, Mirna Zelić, Vesna Borota
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

UTICAJ TRETMANA KOD DECE SA IMPLEMENTIRANIM AERO CEVČICAMA
Kristina Šulović Petković, Selena Todorović, Svetlana Torbica
Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd, Srbija

UTICAJ VEŽBI DISANJA U TRETMANU DECE SA POREMEĆAJEMFLUENTNOSTI
Vesna Borota, Neda Milošević, Dragan Čauševac, Mirna Zelić
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“, Beograd, Srbija, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

ALEXIA BEZ AGRAFIJE SA PRIKAZOM SLUČAJA
Zrinka Radović

ZNAČAJ IGRE U RAZVOJU AUDITIVNE PERCEPCIJE
Ana Vila, Ljubica Popović
Dom Veternik, Novi Sad, Srbija

SPECIFIČNOSTI KLINIČKE SLIKE I TERAPIJSKOG TRETMANA KOD DECE IOSOBA SA AUTOZMOM U PERIODU OD 1985-2010. GODINE
Zorica Kukić

___________________________________________________________________
KOKTEL I SVEČANA VEČERA 21:00

___________________________________________________________________

13. MAJ 2012. HOTEL “MALJEN”

POSTER SEKCIJA

Moderator: mr Zrinka Radović
dr sc. Zorica Kukić

9:30 – 10:00

RAZVOJ GOVORA VAŠEG DETETA
Lilijana Stanković, Budimirka Ružić-Simić
Dom Zdravlja „Savski Venac“
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“, Beograd, Srbija

ORALNA PRAKSIJA I ARTIKULACIJA GLASOVA KOD DECE KOJA MUCAJU
Jelena Tadić, Budimirka Simić-Ružić, Darinka Šoster
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ‘Prof. dr Cvetko Brajović’, Beograd, Srbija

ISPITIVANJE SINTAKSIČKOG RAZVOJA KOD DECE SA LAKOM MENTALNOMRETARDACIJOM
Nada Spandževska, Prof. Dr. Vladimir Trajkovski
Državna škola za decu i omladinu sa oštetenim vidom – Skoplje
Univerzitet Sv. ,,Kiril i Metodij”, Filozofski fakultet, Institut za defektologiju, Skoplje, Republika Makedonija2

UTICAJ LEKSIČKIH FAKTORA NA SPOSOBNOST IMENOVANJA KODBOLESNIKA SA FLUENTNOM AFAZIJOM
Snežana Mažić, Gordana Ocić, Natalija Stojkov
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci, Republika Srbija13
BEL MEDIC, Koste Jovanovića 87, Beograd, Republika Srbija2

GENETICS AND DEVELOPMENTAL DYSLEXIA
Milena Anđelkov, Nataša Labović-Obradović
Health Center „Grocka“, Belgrade, Serbia
Health Center „Sopot“, Serbia

THE EFFECT OF EARLY MOTOR STIMULATION ON SPEECH DEVELOPMENT INCHILDREN WITH RISK FACTORS
Milena Milićević, Srećko Potić
PhD students, Faculty of Special Education and Rehabilitation,
University of Belgrade, Belgrade, Serbia

ZNAČAJ TERAPIJE PRAGMATSKIH JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD OSOBA SAPOREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA
Ivana Vujičić, Marija Matorkić, Milica Vakić
Logopedski kabinet “Logopolis”, Beograd, Srbija

TRETMAN ZA RAZVOJ I PODSTICANJE GOVORA KOD UČENIKA SA AUTIZMOM
Lena Gadanec, Tanja Bogatinova, Zaga Kolodezni, Mirjana Petrusevka, Elizabeta Arsov
POU “Maca Ovcarova”, Veles, Makedonija

TIMSKI RAD DEFEKTOLOGA I LOGOPEDA KOD AUTISTIČNOG DETETA
Elizabeta Dimitrievska, Ljapova Tatjana, Specijalna osnovna škola ,,Maca Ovčarova“, Veles, Makedonija

___________________________________________________________________
10:00 – ZATVARANJE SKUPA

___________________________________________________________________

10:30

IX REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA LOGOPEDA SRBIJE

Obavezno prisustvo članova ULS

Dnevni red:
1. Izveštaj Upravnog odbora o radu Udruženja logopeda Srbije za 2011. godinu
2. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odobra Udruženja logopeda Srbije za 2011. godinu
3. Izveštaj Nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije za 2011. godinu
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije za 2011. godinu
5. Plan i program aktivnosti Udruženja logopeda Srbije za 2012. godinu
6. Tekuća pitanja

___________________________________________________________________

Red vožnje 13.5.2012.

05,40h Divčibare-Beograd (BAS)

10,45h Divčibare-Beograd (Lasta)

14,30h Divčibare-Beograd (Evropa Bus)

16,30h Divčibare-Valjevo-Beograd (sa presedanjem-Evropa Bus)

18,30h Divčibare-Valjevo-Beograd (sa presedanjem-Evropa Bus)