Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

II KONGRES ULS

II KONGRES LOGOPEDA SRBIJE


GOVORNOJEZIČKI POREMEĆAJI RAZVOJNOG DOBA


 

Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem

Organizator: Udruženje logopeda Srbije

Datum održavanja: 15,16 i 17. maj 2015. godine

Mesto održavanja: Hotel Park, Njegoševa 2, Beograd

Akreditovan stručni skup: kod S8952015

broj dana/broj bodova: 3

PROGRAM RADA II KONGRES LOGOPEDA SRBIJE 2015


 

TEMA SKUPA:


Prevencija razvojnih govorno-jezičkih poremećaja
Dijagnostika razvojnih govorno-jezičkih poremećaja
Tretman razvojnih govorno-jezičkih poremećaja


OBLICI UČEŠĆA:


Plenarna predavanja

Usmena prezentacija
Poster prezentacija
Pasivno učešće


JEZIK SKUPA:


Srpski i engleski jezik


AKREDITACIJA:


Skup akreditovan u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije

Kod S8952015 

Broj dana (broj bodova): 3


VAŽNI DATUMI:


01. mart 2015. Rok za slanje apstrakata
15. mart 2015. Rok za obaveštenje o prihvatanju apstrakta
1. april 2015. Rok za slanje celih radova
14. april 2015. Rok za obaveštenje o prihvatanju celih radova
15. maj 2015. Otvaranje Skupa


KOTIZACIJA:


Kotizacija je obavezna za sve učesnike i podrazumeva:
troškve organizacije skupa,
prisustvo predavanjima,
publikaciju,
sertifikat i
propratni materijal.

_________________________________________

Za članove ULS cena rane kotizacije do 1.4.2015. 5.500 RSD.
Za članove ULS cena kasne kotizacije do 1.5.2014.godine 7.000RSD.
Za članove ULS cena kotizacije na dan otvaranja skupa 15.5.2015. je 10.000 RSD.

_________________________________________

Za ostale učesnike cena rane kotizacije do 1.4.2015. 8.500 RSD.
Za ostale učesnike cena kasne kotizacije do 1.5.2014.godine 10.000 RSD.
Za ostale učesnike cena kotizacije na dan otvaranja skupa 15.5.2015. je 13.000 RSD.

_________________________________________

Za učesnike iz inostranstva cena rane kotizacije do 1.4.2015. 73 eura.
Za učesnike iz inostranstva cena kasne kotizacije do 1.5.2014.godine 90 eura.
Za učesnike iz inostranstva cena kotizacije na dan otvaranja skupa 15.5.2015. je 110 eura.

_________________________________________

Za studente logopedije cena rane kotizacije do 1.4.2015. 4.000 RSD.
Za studente logopedije cena kasne kotizacije do 1.5.2014.godine 6.000RSD.
Za studente logopedije cena kotizacije na dan otvaranja skupa 15.5.2015. je 10.000 RSD.

_________________________________________

Broj mesta na skupu je ograničen

Kotizacija se uplaćuje na račun Udruženja logopeda Srbije
Dinarski račun: 205-75332-05
Devizni račun: 0070800042060
IBAN br.: RS 35205007080004206042
PIB 103339770
Matični broj 17540475
Delatnost: 9412


NAUČNI ODBOR:


Prof.dr Mile Vuković, Republika Srbija
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof.dr Nenad Glumbić, Republika Srbija
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof.dr Mirjana Petrović Lazić, Republika Srbija
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof.dr Draženka Blaži, Republika Hrvatska
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Predsednica Hrvatskog logopedskog društva

dr sc. Katarina Pavičić Dokoza, Republika Hrvatska
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
Hrvatsko logopedsko društvo

Prof.dr Vladimir Trajkoviski, Republika Makedonija
Filozofski fakultet, Univerzitet “Sv. Ćirilo i Metodije”, Skoplje

Prof.dr Zamir Mrkonjić, Bosna i Hercegovina
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli


ORGANIZACIONI ODBOR:


Nataša Labović, predsednik
Ana Đorđević, potpredsednik
Neda Milošević
Bojana Drobnjak
Una Umićević
Darinka Šoster
Dejan Savić
Marija Jovičić


UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA:


 

Na Skupu će biti izloženi originalni naučni radovi, pregledni radovi, kratka saopštenja i studije slučaja iz oblasti logopedije, koji nisu saopšteni, niti publikovani, na drugim konferencijama.

Radovi ne treba da budu duži od 10 stranica (za originalne naučne radove), 6 stranica (za preliminarna naučna obaveštenja, i stručne članke i 2 stranice (izveštaji).


 

UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE SAŽETAKA RADOVA

Sažetak rada za stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem “Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba” dostaviti na e-mail kongres.uls@hotmail.com.

Sažetak rada koji se prijavljuje za objavljivanje mora sadržati:

• naslov rada
• ime(na) autora
• afilijacije
• tekst sažetka rada
• ključne reči.

Sažetak u kome se izlažu rezultati empirijskog istraživanja treba da sadrži:
problem istraživanja, cilj, metodologiјu, rezultate i zaključak.

Sažetak rada formatirati na sledeći način:

• Jezik: srpski ili engleski
• Pismo: latinica
• Obim: do 300 reči, sa razmakom
• Format: A4
• Font: Times New Roman
• Veličina slova :
naslov – 12 pt, bold
autori i afilijacije – 11 pt
tekst – 12 pt
ključne reči (od 3 do 5) – 12 pt

Rok za slanje sažetaka je 1. mart 2015. godine. Obaveštenje o tome da li je Vaš sažetak prihvaćen dobićete do 15. marta 2015. godine. Slanje celih radova vrši se do 1.aprila 2015.godine. Prihvaćeni radovi biće publikovani u Zborniku radova, ukoliko se izvrši uplata kotizacije.


 

U pripremi celih radova pridržavati se sledećih uputa:

a) radovi moraju biti otkucani sa proredom 1,0 (Times New Roman, 11pt), na papiru formata A4, 2 mm slobodnog ruba na levom, gornjem, donjem i desnom rubu papira.
b) sve skraćenice prethodno moraju biti napisane u punom obliku

U radovima je obavezno korišćenje međunarodnog sistema mera (SI) i standardnih međunarodno prihvaćenih termina.

Tabele i slike
Slike, tabele i ostale grafičke celine po širini ne smeju da prelaze margine, a po dužini ne smeju biti duže od jedne stranice. Tabele i slike se numerišu arapskim brojevima (broj i naslov se ispisuju iznad tabele, a ispod slike)
primaju se samo crno bele slike rezolucije 300dpi i više.

Delovi rada su: naslov, apstrakt sa ključnim rečima, tekst i literatura.

1. Naslov
pisati fontom Times New Roman, 14pt, bold.
Puno ime i prezime i afilijacija svih autora pišu se fontom Times New Roman 12pt, s tim što se podvlači ime autora koji će izlagati rad

2. Apstrakt i ključne reči
Apstrakt bi trebalo da ima između 200 i 300 reči, sa razmakom (ne računajući naslov, ime(na) autora, afilijacije i ključne reči).
Tekst apstrakta mora imati obostrano poravnanje, na stranici A4 formata sa marginama od 2 cm.
Apstrakt se piše latinicom, na srpskom ili engleskom jeziku, fontom Times New Roman, 10pt.
Apstrakt u kome se izlažu rezultati istraživanja treba da sadrži: problem istraživanja, metodologiju, rezultate i zaključak.
Prilikom prikazivanja rezultata trebalo bi navesti vrednosti korišćenih statističkih obrada.
U apstraktu ne treba navoditi literaturu.
Na kraju apstrakta treba navesti 3 do 5 ključnih reči, fontom Times New Roman, 10pt, u kurzivu (italiku).

3. Tekst članka
(Times New Roman, 11pt, obostrano poravnanje)
Tekst sadrži sledeća poglavlja: Uvod, Metode, Rezultati i diskusija, te Zaključak.
Ukratko izneti razloge za studiju ili posmatranje. Navesti samo relevantne podatke iz literature i ne iznositi opširna razmatranja o predmetu rada, kao ni podatke ili zaključke iz rada o kome se izveštava. Navesti hipotezu (ukoliko je ima) i ciljeve rada. Jasno opisati izbor metoda posmatranja ili eksperimentalnih metoda. Indentifikovati metode, navesti podatke iz literature za uhodane metode, uključujući i statističke.
Rezultate navesti logičkim redosledom u tekstu, tabelama i ilustracijama. U tekstu naglasiti ili sumirati samo značajna zapažanja. U diskusiji naglasiti nove i značajne aspekte studije i izvedene zaključke. Posmatranja dovesti u vezu sa drugim relevantnim studijama. Povezati zaključke sa ciljevima rada, ali izbegavati tvrdnje i one zaključke koje podaci iz rada ne podržavaju u potpunosti.

4. Tabele
Sve tabele štampaju se sa jednostrukim proredom, Times New Roman, 10pt.
Obeležavaju se arapskim brojevima, redosledom pojavljivanja, u desnom uglu (Tabela 1.), a svakoj se daje kratak naslov na srpskom i na engleskom jeziku. Svaka tabela mora da se spomene u tekstu. Ako se koriste tuđi podaci, obavezno ih navesti kao i svaki drugi podatak iz literature.

5. Slike
Slikama se zovu svi oblici grafičkih priloga. Legende za sliku pisati ispod slike, koristeći arapske brojeve. Ukoliko se koriste simboli, strelice, brojevi ili slova za objašnjenje pojedinog dela slike, svaki pojedinačno treba objasniti u legendi.

6. Etika
Pri izveštavanju o humanim experimenitma, treba naznačiti da li su ove procedure bile u skladu sa etičkim standardima (institucionalnim ili regionalnim). Ne koristiti imena pacijenata, inicijale ili bolničke brojeve.

7. Reference (Times New Roman, 10pt, obostrano poravnanje)
Literatura se navodi na kraju rada. Navode se svi autori, ali ako broj prelazi tri, navodi se prvi autor i dodaje et al. Svi podaci o citiranoj literaturi moraju biti tačni. Ne prihvata se citiranje usmenih saopštenja i neobjavljenih radova. Podaci sa Interneta citiraju se uz navođenje datuma pristupa.
Literarne reference treba pisati u skladu sa Vankuverskim pravilima, na način na koji sledi:
prezime, inicijal imena, ime (svih autora), tačka, naziv članka, tačka, naziv časopisa, godina publiciranja, tačka zarez (;), volumen, zagrada sa brojem časopisa, dve tačke (:), broj prve i zadnje stranice članka, tačka.

Uputstvo za pripremu postera:

Preporučena veličina poster prezentacije je 90×130 cm. Poster prezentacije autori donose na Skup. Materijal za postavljanje postera biće obezbeđen. Autori postera mogu pripremiti kopije saopštenja koje će deliti učesnicima skupa.

Adresa za slanje apstrakta i prijavu učešća: kongres.uls@hotmail.com

Preuzmi: Uputstvo za pisanje radova


 

KONTAKT:

kongres.uls@hotmail.com
Kralja Milutina 52,
11 000 Beograd
Srbija
Telefon: + 381 64 911 77 04
Email: udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs
Website: udruzenjelogopedasrbije.com


 

SMEŠTAJ

Hotel Park, Njegoševa 2, Beograd
Informacije i rezervacije: Tel/fax: +381 11 414 6 800

Email: reception@hotelparkbeograd.rs – sa naznakom za II Kongres logopeda Srbije


 

Partner II Kongresa logopeda Srbije

Spry_Logo_for_Web_Blue280