Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

SEKRETAR ULS

Tijana Hajdinjak logoped
MOB: 064/911-77-04

 

Sekretara Udruženja bira Upravni odbor Udruženja, na vreme od 4 (četiri) godine.

Sekretar Udruženja se bira iz redova članova udruženja, a po potrebi se angažuje administrativno stručno lice za administrativne i tehničke poslove koje za svoj rad prima naknadu, u skladu sa finansijskim mogućnostima Udruženja, na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja.

Sekretar Udruženja:

  • priprema materijale za sednice Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja,
  • stara se o realizaciji odluka Upravnog odbora,
  • stara se o izvršavanju svih planiranih aktivnosti Udruženja,
  • prati i usaglašava zakonska akta Udruženja sa pozitivnim zakonskim propisima