Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

UPRAVNI ODBOR ULS

Članovi:

1. Doc.dr Vesela Milankov, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, katedra za logopediju

2. Milana Jelovac, Predškolska ustanova Zvezdara

3. Mira Trudić, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Dnevni boravak “Sunce”

4. Olivera Vilimanović, vlasnik privatnog centra “Logo-centar za razvoj i igru”

5. Milena Anđelkov, Dom zdravlja Beograd

Predsednik:

Zamenik predsednika:


Upravni odbor:

  • sprovodi odluke Skupštine Udruženja,
  • utvrđuje predloge akata koje razmatra i usvaja Skupština,
  • predlaže članove Etičkog odbora,
  • prati i prema potrebi koordinira aktivnosti na izvršenju Programa rada Udruženja,
  • prati izvršenje finansijskog plana,
  • odlučuje o organizovanju kongresa, seminara, savetovanja i drugih oblika rada,
  • donosi opšta akta Udruženja,
  • radi i druge poslove po ovlašćenju Skupštine Udruženja.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u mesec dana.

Sednicu Upravnog odbora saziva i njenim radom rukovodi predsednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove sprečenosti zamenik predsednika Upravnog odbora. U slučaju ostavke predsednika UO ULS, Upravnim odborom ULS do izbora rukovodi zamenik predsednika UOULS ili neko od članova UO ULS.

Upravni odbor može punovažno odlučiti ako sednici prisustvuje više od polovine članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor može obrazovati, prema potrebi, radno telo za vršenje određenog posla.

Aktom o obrazovanju radnog tela utvrđuju se zadaci, način rada, vreme završetka posla i druga pitanja od značaja za rad tog radnog tela.