U NAJAVI

STRUČNI SKUPOVI 2023.

„MULTISTRUKOVNA SARADNJA- IMPERATIV U LOGOPEDSKOJ I DEFEKTOLOŠKOJ PRAKSI“

16.DECEMBAR, 2023.

u sali Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ,,Prof.dr Cvetko Brajović “, Kralja Milutina 52, Beograd 

 UŽIVO I PREKO ZOOM PLATFORME

(SKUP JE AKREDITOVAN U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE I ZAVODU ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA)

09.30 – 10.00 Registracija učesnika
10.00 – 10.10 Otvaranje skupa, pozdravna reč predsednice ULS

Plenarna predavanja

10.10 – 11.30 SENZORNA INTEGRACIJA KAO PODRŠKA U TRETMANU DECE SA GOVORNO- JEZIČKIM POTEŠKOĆAMA – Saška Čvorak, master defektolog surdolog, OŠ Radivoj Popović, Zemun.

11.30 – 12.50 BRAIN GYM KAO PODRŠKA U TRETMANU DECE SA GOVORNO-JEZIČKIM POTEŠKOĆAMA – Dragana Stevančević Matović, master logoped, Licensed brain gym movement fascilitator, Logo- centar za razvoj i igru, Beograd

12.50 – 14.10 SAVETODAVNI LOGOPEDSKI RAD SA RODITELJIMA- UVOD U INTEGRATIVNI PRISTUP- Jovan Radovanović, diplomirani defektolog- logoped, spec. rehabilitacije i socioterapije, spec. transakcione analize, OŠ Radivoj Popović, Zemun

14.10- 14.30 DISKUSIJA

14.30 REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENjA LOGOPEDA SRBIJE

15.15– 16.00 PAUZA ZA KAFU I KETERING

16.00 – 16.30 ULOGA LOGOPEDA U ORTODONTSKOM TRETMANU, KAO I PREVENTIVNOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI PRIMENOM MIOFUNKCIONALNE TERAPIJE I ORALNIH APLIKATORA – Bojana Vulić, defektolog logoped, Centar za edukaciju ,,Speak up’’, Beograd

16.30- 17.30 ALTERNATIVNI VIDOVI KOMUNIKACIJE- OBUKA ZA KORIŠĆENJE KOMUNIKACIJSKOG SOFTVERA CBOARD – Marijana Mirković, master defektolog logoped, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ,,Prof. dr Cvetko Brajović’’, Beograd; Milka Glavonjić, master defektolog logoped, Klinika za rehabilitaciju ,,Dr Miroslav Zotović’’, Beograd

17.30- 18.00 OBRADA PRIRODNIH JEZIKA: MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE – Bojana Bašaragin, doktor filoloških nauka, Istraživačko- razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije, Novi Sad

18.00- 18.30 DISKUSIJA

18.30 ZATVARANJE SKUPA

Naučni odbor KONFERENCIJE LOGOPEDA SRBIJE:

Prof. dr Mirjana Petrović- Lazić
Prof. dr Vesela Milankov
Prof. dr Bojana Drljan
Dr sci Ivana Šehović
Dr ass. Nevena Ječmenica

Organizacioni odbor
Marijana Mirković
Mr Nada Petrović
Dragana Soćanin
Nataša Labović Obradović
Milena Anđelkov

,,STANDARDNE I DOPUNSKE METODE U LOGOPEDSKOJ I DEFEKTOLOŠKOJ PRAKSI:
KRITIČKI PRISTUP LOGOPEDSKOM I DEFEKTOLOŠKOM TRETMANU“

13.maj, 2023., hotel „Palace“, Topličin venac 23, Beograd

I SESIJA – METODE I TEHNIKE U LOGOPEDSKOJ I DEFEKTOLOŠKOJ PRAKSI
1. ANALIZA GLOBALNIH TRENDOVA TEMA KOJE SU PREDMET INTERESOVANJA U LOGOPEDIJI TOKOM POSLEDNJE DECENIJE – Prof. dr Vesela Milankov, Prof. dr Špela Golubović, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad;
2. METODE KOJE SE KORISTE U LOGOPEDSKOJ I DEFEKTOLOŠKOJ PRAKSI: OPRAVDANO ILI NE? – Prof. dr Medina Vantić Tanjić, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet, Univerzitet Tuzla;
3. SPECIFIČNI POREMEĆAJ MATEMATIČKIH VEŠTINA – IMPLIKACIJE ZA RANU PROCENU I TRETMAN – Doc. dr Bojana Drljan, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet Beograd;
4. NATURALISTIČKI BIHEVIORALNI TRETMANI – Prof. dr Branislav Brojčin, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet Beograd;

II SESIJA – LOGOPEDSKI I DEFEKTOLOŠKI TRETMAN U RAZVOJNOM DOBU
1. INTERVENCIJE ZASNOVANE NA DOKAZIMA U PODSTICANJU KOMUNIKACIJE OSOBA SA AUTIZMOM – Prof. dr Nenad Glumbić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet Beograd;
2. AUTIZAM – BOLEST ILI STANJE? – Asist. doc. dr sci. med. Jelena Đorđević, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd;
3. FONIJATRIJSKI ASPEKT – ZNAČAJ ENDOVIDEOLARINGOSTROBOSKOPIJE U LOGOPEDSKOM TRETMANU – Prof. dr Sanja Krejović- Trivić, Klinika za ORL i MFH, KCS, Univerzitet Beograd;

III SESIJA – METODE I PRISTUPI U DIJAGNOSTICI I TRETMANU AFAZIJA

1. MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP OSOBAMA NAKON MOŽDANOG UDARA – Doc. dr Aleksandra Pavlović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet Beograd;
2. PRIMARNE PROGRESIVNE AFAZIJE, PODELA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE – Prof. dr Dragan Pavlović, Poliklinika Antamedika, Beograd;

IV SESIJA – MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI LOGOPEDSKOM I DEFEKTOLOŠKOM TRETMANU
1. MODULACIJA INTONACIJE GLASA U TRETMANU MUCANJA – Nataša Labović Obradović, Razvojni centar ,,Ekspresiva’’, Beograd; Dragana Soćanin, Logopedski kabinet Soćanin, Zemun;
2. KRITIČKI PRISTUP PRIMENE SVESNE SINTEZE RAZVOJA U TRETMANU MUCANJA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA – Mr sci Budimirka Simić Ružić, Centar za podršku razvoja deteta i porodice ,,Korak napred’’, Beograd;

3. ISPRAVLJANJE LOŠIH ORALNIH NAVIKA KOD DECE I ODRASLIH – UZAJAMNA DVOSMERNA VEZA – LOGOPEDIJA I ORTODONCIJA – Bojana Vulić, Centar za edukaciju ,,Speak up’’, Beograd, spec. dr Katarina Janić Basić, Stomatološki centar Janić, Beograd, spec. dr Biljana Rakićević, Stomatološka ordinacija Duo dent, Beograd;
4. A PRE SVIH METODA I TEHNIKA: DOBAR TERAPIJSKI ODNOS – Jelena Krivačić, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, Beograd;
5. ZNAČAJ GOVORNE AUDIOMETRIJE U REHABILITACIJI LICA SA OŠTEĆENIM SLUHOM- Riste Janevski, Doc. dr Tatjana Georgievska Jančeska, mr Stanislava Antevska, Zavod za rehabilitacija na sluh, govor i glas, Skopje;
6. PRIMENA MOBILIĆA (MOBILNE LOGOPEDSKE APLIKACIJE) U TRETMANU DECE SA GOVORNO- JEZIČKIM POREMEĆAJIMA, Ma.Sc. Marina Ranđelović, Vojnomedicinski centar, Novi Beograd;

Naučni odbor VII SIMPOZIJUMA LOGOPEDA SRBIJE:

Prof. dr Mirjana Petrović- Lazić
Prof. dr Vesela Milankov
Prof. dr Medina Vantić Tanjić
Prof. dr Nenad Glumbić
Prof. dr Dragan Pavlović
Doc. dr Aleksandra Pavlović
Dr sci Ivana Šehović
Doc. dr Bojana Drljan
Asist. doc. dr sci med. Jelena Đorđević
Prof. dr Sanja Krejović Trivić

Organizacioni odbor VII SIMPOZIJUMA LOGOPEDA

Marijana Mirković
Nataša Labović Obradović
Tamara Stojadinović
Mr Nada Petrović
Prof. dr Vesela Milankov
Milena Anđelkov
Dragana Soćanin
Dr sci Ivana Šehović
Olivera Vilimanović
Jelena Novković Šaljić
Jelena Kerkez
Ljiljana Simić
Tanja Stevanović

STRUČNI SKUPOVI 2022.

NAUČNO-STRUČNI SKUP: „NEUROGENI I RAZVOJNI POREMEĆAJI GOVORA I JEZIKA“

Hotel „Palace“ Beograd 10.12.2022., Ul. Topličin venac 23

AKREDITACIJA IZVRŠENA U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE I ZAVODU ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

10.00 – 10.40 Registracija učesnika
10.40 – 10.45 Pozdravna reč predsednika ULS
10.45 – 11.05 UVODNO PREDAVANJE: DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA NEUROGENIH I SPECIFIČNIH JEZIČKIH POREMEĆAJA– Prof. dr Slavica Golubović; Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet Beograd;

I SESIJA – NEUROGENI POREMEĆAJI GOVORA I JEZIKA
11.05 – 11.25 NEUROGENI POREMEĆAJI JEZIKA: ETIOLOŠKI I FENOMENOLOŠKI PRISTUP –Prof. dr Mile Vuković – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet Beograd;
11.25 – 11.45 UČESTALOST NEUROGENIH POREMEĆAJA GOVORA I JEZIKA –Ljiljana Simić, Ma.Sc. Logoped; Medicinski fakultet Novi Sad;
11.45 – 12.00 DISKUSIJA

II SESIJA – REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE
12.00 – 12.45 REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE KOD DECE SA GOVORNO-JEZIČKIM POREMEĆAJIMA –Dr sci Violeta Nestorov, dr sci Stevan Nestorov; Centar za logopediju i ranu intervenciju „dr Nestorov“, Beograd.

III SESIJA – LOGOPEDSKI TRETMAN I ABA TERAPIJA
13.30 – 13.55 GOVORNO-JEZIČKI STATUS DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA, RAZVOJ KOMUNIKATIVNIH SPOSOBNOSTI ZA IGRU – Milana Jelovac, Katarina Utvić i Nevena Dražić Simić; PU ZVEZDARA, Beograd
13.55 – 14.15 ZNAČAJ I PREDNOST UČENJA U PRIRODNIM OKOLNOSTIMA– Marija Stošić BCBA ABA terapeut;

IV SESIJA – INSTRUMENTI ZA PROCENU GOVORNO-JEZIČKOG RAZVOJA
14.15 – 14.35 ADAPTACIJA I PRIMENA INSTRUMENATA ZA PROCENU JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DECE – Dr sci ass. Nevena Ječmenica – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet Begorad;
14.35 – 14.55 NOVE REYNELL RAZVOJNE JEZIČKE SKALE NRDLS – SR, PRIMENA I INTERPRETACIJA –Marijana Mirković, Master logoped – Zavod za psihofiziološke poremećaje i patologiju govora „prof. dr Cvetko Brajović“, Beograd
14.55 – 15.15 ADOS-2 (AUTISM DIJAGNOSTIC OPERVATION SCALE) ISKUSTVODIJAGNOSTIČARA – Ivana Vujičić, Milica VaKić – Logopedski kabinet „Logopolis Milica Vakić doo“
15.15 – 15.35 UPOZNAVANJE SA TESTOVNIM MATERIJALOM NAMENJENIM LOGOPEDIMA – Nataša Barišić, Dipl. psiholog; Sinapsa edicije – Beograd

Naučni odbor VI SIMPOZIJUMA LOGOPEDA SRBIJE:

Prof. dr Slavica Golubović
Prof. dr Vesela Milankov
Prof. dr Mile Vuković
Dr ass. Nevena Ječmenica
Dr sci Stevan Nestorov

Organizacioni odbor VI SIMPOZIJUMA LOGOPEDA

Nataša Labović Obradović
Dragana Soćanin

Marijana Mirković

Tamara Stojadinović
Mr Nada Petrović
Prof. dr Vesela Milankov
Milena Anđelkov
Dr sci Ivana Šehović
Jelena Kerkez
Ljiljana Simić
Una Umićević
Olivera Vilimanović

„TIMSKI RAD U LOGOPEDIJI I DEFEKTOLOGIJI“

9. i 10. april 2022. u hotelu „Palace“, Topličin venac 23, Beograd

(akreditovan u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

PLENARNA PREDAVANJA (09. april, subota):

Moderatori: mr Nada Petrović, Nataša Labović Obradović

14.00 – 14.10 OTVARANJE SKUPA I UVODNA REČ DOBRODOŠLICE Milka Milovanović-Minić, Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju

14.10-14.25 DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKE KARAKTERISTIKE RAZVOJNIH JEZIČKIH POREMEĆAJA I IMPLIKACIJE NOVIH KLASIFIKACIJA – Prof. dr Slavica Golubović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

14.25-14.40 ULOGA LOGOPEDA U MULTIDISCIPLINARNOM TIMU, Izv. prof. dr sc. Katarina Pavičić Dokoza, Republika Hrvatska, Poliklinika SUVAG, Zagreb

14.40-14.55 – SVEOBUHVATNA TERAPIJA MUCANJA – POSAO SAMO ZA LOGOPEDA? Doc. dr sc. Suzana Jelčić Jakšić, Republika Hrvatska, Sveučilište u Rijeci

14.55-15.10 AUTIZAM I DIGITALNI DETOKS, Prof. dr Nenad Glumbić, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

15.10-15.25 – TIMSKI RAD U TRETMAN DECE SA POREMEKAJI IZ AUTISTIČNOG SPEKTARA, Dr sc. Silvana Filipova1, Doc. dr Naser Durmiši2, Mr Biljana Krstevska-Kokormanova, Republika Makedonija, Zavod za rehabilitaciju govora i glasa, Skoplje1, Univerzitetska klinika za psihijatriju-Skoplje

15.25-15.40 – RAZVOJNI JEZIČKI POREMEĆAJ, POREMEĆAJ SOCIJALNE KOMUNIKACIJE I POREMEĆAJ IZ SPEKTRA AUTIZMA, SLIČNOSTI I RAZLIKE – Doc. dr Bojana Drljan, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

15.40-15.55 – PRIKAZ LOGOPEDSKIH DIJAGNOZA KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI UKLJUČENE U REHABILITACIJU U POLIKLINICI SUVAG – Izv. prof. dr sc. Katarina Pavičić Dokoza; Mr Snježana Pirkić; Mr Koraljka Bakota, Republika Hrvatska, Poliklinika SUVAG, Zagreb

15.55- 16.10 – ZNAČAJ PROCENE POTREBA ZA PODRŠKOM RODITELJA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I HRONIČNIM BOLESTIMA, Doc. dr Sanela Slavković; Prof. dr Špela Golubović, Mila Drljača Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad

16.10-16.25 – STAVOVI RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA PREMA ŠKOLOVANJU NA DALJINU
Izv. prof. dr sc. Katarina Pavičić Dokoza; Mr Koraljka Bakota; Mr Lucija Punjek, Republika Hrvatska, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb

16.25-16.40 – PROBLEMI GUTANjA, ISKUSTVA I IZAZOVI, Doc. dr Ana Popovska1; Elona Ferizi, Republika Makedonija, JZU Zavod za rehabilitaciju sluha i govora i jezika, Skoplje

16.40-KAFE PAUZA

17.00-17.15 TIMSKI RAD U LOGOPEDIJI I DEFEKTOLOGIJI-SADAŠNjOST I PERSPEKTIVA – Dr sc. Valentina Dukovska, Republika Makedonija, JZU Univerzitetska klinika za detski bolesti, Skoplje

17.15-17.30 UNAPREĐENJE RANOG RAZVOJA DECE – AKTUELNA SITUACIJA U SRBIJI, Dr Milica Pejović-Milovančević; Nataša Srećković Milenković, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

17.30-17.45 TIMSKI RAD PROFESIONALACA KROZ KOMPONENTE RANE INTERVENCIJE USMERENE NA PORODICU-ZNAČAJ I EFIKASNOST, Prof. dr Snežana Ilić, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

17.45-18.00 TRANSDISCIPLINARNI I INTERSEKTORSKI TIMSKI RAD U RANIM INTERVENCIJAMA, Prof. dr Mirjana Đorđević, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

18.00-18.15 TRANSDISCIPLINARNI PRISTUP UNAPREĐENJU RAZVOJA GOVORA KOD PREVREMENO ROĐENE DECE, Prof. dr Aleksandra Matić, Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad

18.15-18.30 KOGNITIVNO-KOMUNIKACIONI POREMEĆAJ KOD DECE I ADOLESCENATA SA TRAUMATSKOM POVREDOM MOZGA, Prof. dr Mile Vuković, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

18.30- 18.45 POREMEĆAJI GLASA KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM GLASNICE PRE I POSLE OPERACIJE, Doc. dr Mila Veselinović; Doc. dr Renata Škrbić; Prof. Slobodan Mitrović Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad

18.45-19.00 PROCJENA IZVOĐENJA ŠKOLSKIH AKTIVNOSTI DJECE SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U USLOVIMA SEGREGACIJE I INKLUZIJE  – Prof. dr Medina Vantić Tanji, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli

19.00-19.15 UVERENJA RODITELJA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U TRAŽENJU STRUČNE POMOĆ, Prof. dr Špela Golubović, Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad

19.15-19.30 SPECIFIČNOSTI ŽIVOTNOG CIKLUSA SA DETETOM SA SMETNjAMA U RAZVOJU, Jelena Krivačić, Republika Srbija, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović”, Beograd

19.30- DISKUSIJA 19.50-21.00 KOKTEL

POSTER SESIJA

TEHNIKA MODULACIJE INOTNACIJE GLASA (MIG)-TIMSKA SARADNjA U TERAPIJI DISFLUENTNOG GOVORA Nataša Labović Obradović; Tamara Radojević, Republika Srbija, Razvojni centar ,,Expressiva’’, Beograd

SLUŠNO-GOVORNA SPOSOBNOST U KONTEKSTU OPŠTEG NEUROPSIHOLOŠKOG RAZVOJA
Prof. dr Jasmina Karić1 ; Tamara Radojević 2, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu; Razvojni centar ,,Expressiva’’, Beograd

 

PLENARNA PREDAVANJA (10. april, nedelja):

Moderatori: prof. dr Vesela Milankov, Marijana Mirković

12.30-12.45 DIJAGNOSTIČKA PROCENA FONOLOŠKE SVESNOSTI KOD DECE- ADAPTACIJA I PRIMENA INSTRUMENATA Asist. Nevena Ječmenica; Prof. dr Slavica Golubović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

12.45-13.00 ZNAČAJ RANE DIJAGNOSTIKE NAGLUVOSTI Prof. dr Zoran Komazec, Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad

13.00-13.15 TIMSKI RAD U LOGOPEDIJI I DEFEKTOLOGIJI Dr Jovana Ječmenica, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije ,,dr Vukan Čupić”, Beograd

13.15-13.30 VIDOVI SAVREMENOG MULTIDISCIPLINARNOG PRISTUPA U SURDOLOGIJI Doc. dr Mina Nikolić; Prof. dr Sanja Ostojić-Zeljković; Prof. dr Sanja Đoković, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

13.30-13.45 LOGOPEDSKI TRETMAN I LINIJE NEUROPSIHOLOŠKOG RAZVOJA DECE Dr sc. Violeta Nestorov; Dr sc. Stevan Nestorov; Prof. dr Svetomir Bojanin, Republika Srbija, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorv, Beograd

13.45-14.00 PRIORITETI RODITELjA DECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU PRILIKOM TRAŽENjA PODRŠKE STRUČNjAKA Jovana Uzelac; Sandra Glamočak; Prof. dr Špela Golubović, Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad

14.00-14.15 PROTOKOL ZA FORMIRANJE AUDITIVNOG PROFILA NA RANOM DEČJEM UZRASTU Prof. dr Sanja Đoković1; Dr sci. Vladan Plećević2; Prof. dr Sanja Ostojić-Zeljković1, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu1; Defektološko – Logopedski kabinet “Plećević”, Beograd

14.15 -15.15 KAFE PAUZA

15.15-15.30 STRUKTURA TIMA ZA IZBOR I PRIMENU ASISTIVNE TEHNOLOGIJE KOD OSOBA SA POREMEĆAJIMA KOMUNIKACIJE Doc. dr Ivana Arsenić, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

15.30-15.45 ZNAČAJ I ULOGA ZNAKOVNOG JEZIKA U RAZVOJU KOMUNIKACIJE Prof. dr Ljubica Isaković, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

15.45-16.00 ULOGA SURDOLOGA I LOGOPEDA U FORENZIČKOJ ANALIZI GLASA I GOVORA Doc. dr Mia Šešum, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

16.00-16.15 POVEZANOST OBRAZOVANjA RODITELjA I SLOŽENOSTI SINTAKSIČKE KONSTRUKCIJE KOD BILINGVALNE DECE Jelena Kerkez; Prof. dr Vesela Milankov; Milica Stelkić, Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad

16.15-16.30 KOMUNIKACIJA GLUVIH I NAGLUVIH OSOBA SA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA Doc. dr Renata Škrbić; Milica Soldat; Doc. dr Mila Veselinović, Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad

16.30-16.45 STAVOVI STRUČNJAKA PO PITANJU RADA NA DALJINU Sandra Glamočak; Jovana Uzelac; Prof. dr Špela Golubović, Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad

16.45- DISKUSIJA
17.00- ZATVARANjE SKUPA

STRUČNI SKUPOVI 2021.

Nacionalna konferencija ,,Autizam, zablude i činjenice” – metode zasnovane na naučnim dokazima

 22. i 29. maj, 2021. godine

Predavač: prof. dr Nenad Glumbić

konferencija se održava online preko Zoom platforme zbog epidemiološke situacije

Nacionalna konferencija ,,Autizam, zablude i činjenice’’ (metode zasnovane na naučnim dokazima) održava se  22. 05. i 29. 05. 2021. godine online putem ZOOM platforme sa početkom u 13h.

Predavanje će trajati 90 minuta nakon čega sledi pauza od 15 minuta i vreme za diskusiju 45 minuta.

Tema skupa je izbor tretmana, intervencije zasnovane na naučnim činjenicama, tretmani u prodoru, komplementarni tretmani, kao i pseudonaučne intervencije.

Skup je kategorisan u Komori socijalne zaštite kao pasivna edukacija (5 bodova).

Predavač je prof. dr Nenad Glumbić.

,,PRIMENJENA ANALIZA PONAŠANJA”

-naučno zasnovan pristup-

 05. 06. 2021. godine u 13h preko Zoom platforme

Trajanje: 120 minuta + diskusija

Predavač:
Marija Stošić, logoped, master defektolog i bihejvioralni terapeut

Teme predavanja:

  • Biheivioralna analiza
  • Šta je ABA terapija i njen značaj?

STRUČNI SKUPOVI 2019.

IV Simpozijum logopeda Srbije

,,Prevencija, dijagnostika i tretman smetnji u učenju”

Datum održavanja: 28.9.2019.
Mesto održavanja: Medicinski fakultet, Novi Sad

 

Registracija učesnika: 10:00 – 12:00

Otvaranje skupa 12:00 – 12:30

PLENARNA PREDAVANJA:

12:30 – 12:50 AUGMENTATIVNA I ALTERNATIVNA KOMUNIKACIJA- ISTINE I ZABLUDE Prof. dr Nadica Jovanović – Simić, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

12:50 – 13:10 PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN SMETNJI U UČENJU: KOLIKO SMO ODGOVORNI? Prof. dr Mirjana Lenček, Republika Hrvatska, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu;

13:10 – 13:30 NAUČNO DOKAZANE METODE U RADU SA OSOBAMA SA DISLEKSIJOM: IZAZOVI I PERSPEKTIVE Prof. dr Mirela Duranović, Bosna i Hercegovina, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli;

13:30 – 13:50 DISLEKSIJA I POREMEĆAJI SENZORNE INTEGRACIJE Prof. dr Slavica Golubović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

13:50 – 14:10 PRIMENA EEG NEUROFEEDBACKA U TRETMANU DISLEKSIJE Dr sc.Silvana Filipova, Republika Makedonija, Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa, Skoplje;

14:10 – 14:30 DISKUSIJA
14:30 – 15:15 PAUZA ZA KAFU I OSVEŽENJE

15:15 – 15:25 INSTITUCIONALNA PROMOCIJA PROGRAMA RANE GOVORNO-JEZIČKE INTERVENCIJE Ana Popovska, Silvana Filipova, Stojan Bajraktarov

15:25 – 15:35 MOGUĆNOSTI PRIMENE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE KOD DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU Sanela Slavković, Renata Škrbić, Vesela Milankov

15:35 – 15:45 PRIMENA VIBROAKUSTIČE TERAPIJE (VAT) U TRETMAN U DECE SA SPECIFIČNIM GOVORNO-JEZIČKIM POREMEĆAJIMA Biljana Krstevska Kokormanova, Silvana Filipova, Živanka Dimitrovska

15:45 – 15:55 PORODIČNE RUTINE I RITUALI- PRILIKE ZA RANO UČENJE Špela Golubović, Vesela Milankov, Sanela Slavković, Renata Škrbić, Mila Milosavljević

15:55 – 16:05 PRIMENA MOBILNOG LOGOPEDSKOG SETA U TRETMANU GOVORNO- JEZIČKIH POREMEĆAJA Marina Ranđelović, Petar Cvijić, Mia Čarakovac

15:05 – 15:15 SUPER SVESKA- POMOĆ U UČENJU Dragana Dženopoljac, Danijela Rodić

15:15 – 15:25 KARAKTERISTIKE ČITANJA UČENIKA SA KOHLEARNIM IMPLANTOM Renata Škrbić, Mila Veselinović, Sanja Jokić, Zoran Komazec

15:25 – 15:35 POVEZANOST ČITALAČKIH I MATEMATIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA Milica Koprivica

15:35 – 15:45 PROSEČNA DUŽINA REČENICE KOD DECE MLAĐEG I STARIJEG VASPITNOG UZRASTA Nataša Đuričić Matović

15:45 – 16:00 DISKUSIJA
16:00 – 16:30 PAUZA POSLUŽENJE

RADIONICE

Mesto održavanja: Hotel ,,Park”

16:00 – 17:00
UVOD U BIHEJVIORALNU ANALIZU, STICANJE INSTRUKCIONE KONTROLE, VERBALNO PONAŠANJE Marija Stošić

17:00 – 17:30 Kafe pauza

17:30 – 19:00
STRUKTURISANO PODUČAVANJE I VIZUELNE STRATEGIJE ZASNOVANE NA TEACCH PRISTUPU U RADU SA OSOBAMA SA AUTIZMOM Daniela Tamaš

Organizacioni odbor:

Prof. dr Vesela Milankov Nataša Labović Tijana Hajdinjak

Una Umićević Milena Anđelkov Marijana Mirković Milana Jelovac Mira Trudić Olivera Vilimanović Tatjana Keravica Nenad Novaković

STRUČNI SKUPOVI 2018.

III Simpozijum logopeda Srbije
,, Rana intervencija u logopedskoj praksi ”

Organizator: Udruženje logopeda Srbije Kralja Milutina 52, Beograd

Datum održavanja: 2-3.11.2018.

Mesto održavanja: Hotel Park, Beograd

PETAK 2.11.2018.

Registracija učesnika: 15:00 – 17:00                                                                 

Otvaranje skupa 17:00                                                                                                

Moderatori: Marijana Mirković, mr Nada Petrović

17:10 – 17:40

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA U RANOJ INTERVENCIJI;                                                      

Prof. dr Slavica Golubović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu; 

17:40 – 18:10

PROGRAM RANE INTERVENCIJE GOVORNO- JEZIČKIH POREMEĆAJA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE MAKEDONIJE;  Dr sc. Silvana Filipova, Republika Makedonija, Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa, Skoplje;

18:10 – 18:30 Kafe pauza

18:30 – 19:00

KLJUČNI KONCEPTI I ODLIKE RANIH INTERVENCIJA ZASNOVANIH NA RUTINAMA;                                                                                                                          Doc. dr Snežana Ilić, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,   Univerzitet u Beogradu;

19:00 – 19:30

RANA INTERVENCIJA U LOGOPEDSKOJ PRAKSI; 

Nenad Novaković, Republika Srbija, Centar za edukaciju Novaković;                                   

Smiljka Novaković, Republika Srbija, Centar za edukaciju Novaković;                                         

Dr Vesna Stanisavljević, Republika Srbija,  Dom zdravlja Kragujevac- Stanovo; 

19:30 Diskusija

19:50 Koktel

SUBOTA 3.11.2018.

I Sesija                                                                                                                                        

Moderatori: mr Nada Petrović, Una Umićević

12:00 – 12:20

RANA INTERVENCIJA U PORODICI KAO PRIRODNOM KONTEKSTU ODRASTANJA;                                                                                                               Mirjana Đorđević, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;                                                                                                                             Dragana Koruga, Republika Srbija, UNICEF; 

12:20 – 12:40 

PREVREMENO ROĐENJE KAO FAKTOR RIZIKA ZA POREMEĆAJE PSIHOMOTORIČKOG RAZVOJA I MOGUĆNOSTI RANE INTERVENCIJE;                                                                         

Doc. dr Aleksandra Matić, Republika Srbija, Institut za zdravstvenu  zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad; 

12:40 – 13:00

RANA INTERVENCIJA KOD DISHARMONIČNOG RAZVOJA GOVORA;             

Prof. dr Svetomir Bojanin;

13:00 – 13:20

POREMEĆAJI GOVORA, PRVI SIMPTOM USPORENOG PSIHOMOTORNOG RAZVOJA DETETA;                                                                                                           Prof. dr Nada Dobrota, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,   Univerzitet u Beogradu;

13:20 – 13:50 Kafe pauza

II Sesija

Moderatori: Milena Anđelkov, Dejan Savić

13:50 – 14:10

RANA INTERVENCIJA- DETE, RODITELJ, STRUČNJAK;                                             

Dr spec. Nenad Rudić;

14:10 – 14:30

RANA INTERVENCIJA KOD DECE SA POTEŠKOĆAMA I POREMEĆAJIMA HRANJENJA;                                                                                                                                                 Doc. dr Vesela Milankov, Republika Srbija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu;

14:30 – 14:50

GLAS I GOVOR DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM;                                   

Prof. dr Gordana Mumović, Republika Srbija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; 

14:50 – 15:10

RANA PSIHOLOŠKA PODRŠKA RODITELJIMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU;                                                                                                                                Doc. dr Tatjana Krstić, Republika Srbija, Medicinski fakultet, Univerzitet u  Novom Sadu;

15:10 – 16:10 Pauza

III Sesija

Moderatori: Nataša Labović, Una Umićević

16:10 – 16:30

ULOGA LOGOPEDA- STRUČNOG SARADNIKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI- RANE INTERVENCIJE;                                                                                                   Milana  Jelovac, Republika Srbija, PU ,,Zvezdara“; 

16:30 – 17:30

RADIONICA: INDIVIDUALNI PORODNIČNI PLAN PODRŠKE;                                 

Asist. dr Sanela Slavković, Republika Srbija, Medicinski fakultet, Univerzitet u  Novom Sadu;

17:30 – 18:00 Kafe pauza

IV Sesija

Moderatori: Nenad Novaković, Marijana Mirković, Maja Marić

18:00 – 18:20 

RETROROLANDIČKA KORA I GOVORNO-JEZIČKE FUNKCIJE;                                               

Prof. dr Dragan Pavlović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,   Univerzitet u Beogradu;

18:20 – 18:40

INTERVENCIJE ZASNOVANE NA RUTINAMA- PRIKAZ RADA LOGOPEDA;      

Irena Stevanović  Stamenković, Republika Srbija, Dom zdravlja Leskovac; 

18:40 – 19:00

E- OBUKA KAO PODRŠKA RODITELJIMA U RANOJ INTERVENCIJI ;                                                                    Svetlana Torbica- Marinković, Republika Srbija,  Logopedski centar ,,Torbica“; 

19:00 – 19:10 Diskusija

ZATVARANJE SKUPA 

Prof. dr Slavica Golubović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

Prof. dr Nada Dobrota, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

Prof. dr Dragan Pavlović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

Prof. dr Gordana Mumović, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu;

Doc. dr Vesela Milankov, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu;

Doc. dr Snežana Ilić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

Doc. dr Aleksandra Matić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad;

Doc. dr Tatjana Krstić, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu;

Doc. dr Mila Veselinović, , Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu.

Nenad Novaković, predsednik

Nataša Labović, zamenik

Tijana Hajdinjak
Una Umićević
Milena Anđelkov

Mirjana Kokolj
Dejan Savić
Darinka Šoster
Nada Petrović

Marijana Mirković
Maja Marić

II SIMPOZIJUM LOGOPEDA, SURDOAUDIOLOGA I FONIJATARA SRBIJE

„POREMEĆAJI GOVORA, GLASA I SLUHA U DETINJSTVU“

SPEECH, VOICE AND HEARING DISORDERS IN CHILDHOOD”

Organizator: Udruženje logopeda Srbije Kralja Milutina 52, Beograd

Datum održavanja: 19. maj 2018. godine Mesto održavanja: Hotel “Park”, Njegoševa 2, Beograd

Registracija učesnika 11-12:00h

11:20 – 11:50h

XIII REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA LOGOPEDA SRBIJE


Otvaranje skupa 12:00

PLENARNA PREDAVANJA:

Moderatori: mr Nada Petrović, Darinka Šoster

I SESIJA

Izlagači radova:

12:00 – 12:20h

RAZVOJNA DISFAZIJA ILI SPECIFIČNI JEZIČKI POREMEĆAJI, DA ILI NE?

Prof. dr Slavica Golubović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

12:20 – 12:30h Diskusija

12:30 – 12:50h

MODELI EVALUACIJE POREMEĆAJA GLASA KOD DECE

Asist.dr Ivana Šehović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

12:50 – 13:00h Diskusija

13:00 – 13:20h

ADAPTACIJA I PRIMENA INSTRUMENATA ZA PROCENU ČITANJA

Doc.dr Vesela Milankov, Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad, odsek za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju;

13:20 – 13:30h Diskusija

13:30 – 13:50h KAFE PAUZA

Moderatori: Nataša Labović, Milena Anđelkov, Dejan Savić

13:50 – 14:10h

PROFESIONALNI GLAS

Prim.dr Milan Vukašinović, Institut za otorinolaringologiju Kliničkog centra Srbije, odeljenje fonijatrije;

14:10 – 14:20h Diskusija

14:20 – 14:40h 

DIJAGNOSTIČKA KLASIFIKACIJA DC-0-5

Dr spec. Nenad Rudić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd;

14:40 – 14:50h Diskusija

14:50 – 15:40h PAUZA ZA RUČAK

Moderatori: Mirjana Kokolj Zec, Nenad Novaković

II SESIJA

 15:40 – 16:00h

AUDITIVNO PONAŠANJE GLUVE I NAGLUVE DECE RAZLIČITOG UZRASTA

Prof. dr Sanja Ostojić, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

16:00 – 16:10 Diskusija

16:10 – 16:30h

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI OŠTEĆENJA SLUHA KOD DECE

Prof.dr Sanja Dimoski, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

16:30 – 16:40h Diskusija

16:40 – 17:00h

KARAKTERISTIKE GLASA KOD NAGLUVE DECE

Prof. dr Gordana Mumović, RepublikaSrbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad; Klinika za bolesti uha, grla i nosa;

17:00 – 17:10h Diskusija

17:10 – 17:30 KAFE PAUZA

Moderatori: Una Umićević,  Marijana Marinković

III SESIJA

17:30 – 17:50h

ZNAČAJ RANOG OTKRIVANJA OŠTEĆENJA SLUHA I IZAZOVI TOKOM OVIH PROCESA

Dr spec. Jovana Ječmenica, Institut za majku i dete “dr Vukan Čupić”, odeljenje otorinolaringologije;

17:50 – 18:00 Diskusija

18:00 – 18:20h

ORALNA SENZOMOTORNA INTERVENCIJA LOGOPEDA

Milica Vakić , logopedski centar “Logopolis” Begorad;

18:20 – 18:30h Disksija

18:30 – 18:50h

PRIMENA VocaSTIM MASTER APARATA U REHABILITACIJI GOVORA I GLASA

Svetlana Torbica, logopedski centar “Torbica”, Beograd. 

18:50 – 19:00h Diskusija

19:00h ZATVARANJE SKUPA I SVEČANI KOKTEL

Prof. dr Slavica Golubović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd; Doc. dr Vesela Milankov, Medicinski fakultet, Novi Sad;

Prof. dr Sanja Ostojić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitacij, Beograd;

Prof. dr Sanja Dimoski, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd;

Asist. dr Ivana Šehović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd;

Milica Vakić, Logopedski centar ”Logopolis”, Beograd;

Spec. Svetlana Torbica, Centar za edukaciju Torbica, Beograd;

Prim. dr Milan Vukašinović, KBC Srbije;

Prof. dr Gordana Mumović, Medicinski fakultet, Novi Sad;

Dr Jovana Ječmenica, Institut za majku i dete “Dr Vukan Čupić”, Beograd;

Dr Nenad Rudić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd.

Nataša Labović,predsednik

Tijana Hajdinjak

Una Umićević

Milena Anđelkov

Darinka Šoster

Nada Petrović

Marijana Mirković

Mirjana Kokolj

Dejan Savić

Nenad Novaković

STRUČNI SKUPOVI 2017.

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE

         “INOVATIVNI PRISTUPI U LOGOPEDIJI

Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem

Organizator: Udruženje logopeda Srbije

Kralja Milutina 52, Beograd

Datum održavanja: 26-27. maj 2017. godine

Mesto održavanja: Hotel Slavija Garni, Svetog Save 1-9, Beograd

 Broj sati: 20

 Teme skupa:

Prevencija poremećaja jezika, govora, glasa i sluha

Dijagnostika poremećaja jezika, govora, glasa i sluha

Tretman poremećaja jezika, govora, glasa i sluha

PROGRAM

PETAK 26.5.2017.

Registracija učesnika 15:00 – 16:30

Otvaranje skupa 16:30

PLENARNO PREDAVANJE

FONOLOŠKI POREMEĆAJI I POKAZATELJI DISLEKSIJE I DISGRAFIJE

Prof. dr Slavica Golubović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

REGULISANJE PROFESIJE LOGOPEDA

Prof. dr Nadica Jovanović – Simić, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

PRIMARNA PROGRESIVNA AFAZIJA

Prof. dr Mile Vuković, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

SPACIOCEPCIJA I SPACIOGRAMATIKA U LOGOPEDSKOJ TEORIJI I PRAKSI

Prof. dr Adinda Dulčić, Poliklinika SUVAG; Filozofski fakultet, Sveučilište Zagreb

DIJAGNOSTIKA ZASNOVANA NA OBJEKTIVNIMPOKAZATELJIMA- KORAK NAPRED U LOGOPEDIJI

Dr sc. Draženka Blaži, Republika Hrvatska, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

FORMANTSKA ANALIZA GLASA KOD VOKALNIH PROTEZA

Prof. dr Gordana Mumović, Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad; Klinika za bolesti uha, grla i nosa

PRIMENA MOTORIČKIH VEŽBI U LOGOPEDSKOM TRETMANU

Dr sc. Silvana Filipova, Republika Makedonija, Zavod za rehabilitacija na sluh, govor i glas, Skoplje

UTICAJ MOTORIKE NA RAZVOJ KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI

Dr Ranko Rajović,

19:30 DISKUSIJA

20:00 KOKTEL

 

SUBOTA 27.5.2017. 

PREVENCIJA I PROCENA GOVORNO-JEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: mr Nada Petrović, dr sc.Silvana Filipova, Dejan Savić, dr Gordana Mumović, prof. dr Mile Vuković

11:00 – 11:10 INOVACIJE U GENETICI MUCANJA

Nataša Labović, Milena Anđelkov

11:10 – 11:20 ZNAČAJ I ORGANIZACIJA RANE INTERVENCIJE U PREVENCIJI JEZIČKIH POREMEĆAJA

Dr sc. Vesna Borota

11:20 – 11:30 POVEZANOST GENETIKE I SLI

Milena Anđelkov, Nataša Labović

11:30 – 12:10 STRUČNI ODGOVORI NA BRIGU RODITELJA U VEZI IMUNIZACIJA
Dr Predrag Kon, epidemiolog – Insitut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović – Batut”

12:10 – 12:20 DISKUSIJA

12 :20 – 12:40  KAFE PAUZA

 

TRETMAN GOVORNO-JEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: Prof. dr Slavica Golubović, prof. dr Nadica Jovanović-Simić, prof. dr Silvana Filipova,
prof. dr Draženka Blaži,mr Nada Petrović,prof. dr Adinda Dulčić

 

12:40 – 14:10 ISKUSTVO FLOORTIME TERAPEUTA – LOGOPEDA

Milica Vakić – Logopolis

14:10 – 14:20 UTICAJ KATEGORIJE VIZUELNOG STIMULUSA NA SPOSOBNOST IMENOVANJA KOD PACIJENATA SA NEFLUENTNIM AFAZIJAMA

Tanja Milovanović, prof. dr Mile Vuković, Tamara Ratković

14:20 – 14:30 ARTIKULACIJSKO-FONOLOŠKI POREMEĆAJI I NJIHOV TRETMAN U RANOJ DOBI

Radmila Zeba

14:30 – 14:40 REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE KAO TERAPIJSKA METODA U LOGOPEDIJI

Nenad Novaković, Smiljka Novaković

14:40 – 14:50 DISKUSIJA

 

14:50 – 15:50 PAUZA ZA RUČAK

 

15:50 – 16:00 PRIMENA GLUME U TRETMANU ODRASLIH SA POREMEĆAJIMA FLUENTNOSTI

Darinka Šoster, prof. dr Nada Dobrota

16:00 – 16:10 UTICAJ TERAPIJE POMOĆU KONJA NA PODSTICAJ KOMUNIKACIJE I STIMULACIJE GOVORA KOD DECE U RAZVOJNOM PERIODU

Maja Marić

16:10 – 16:20 DISKUSIJA

16:30 – 17:15 RADIONICA I DEO – DIJAGNOSTIČKI SOFTWARE DR SPEECH-VOICE ASSESMENT

Dr Gordana Mumović

17:15 – 17:30  KAFE PAUZA

17:30 – 18:15 RADIONICA II DEO – TERAPIJSKI SOFTWARE DR SPEECH-VOICE THERAPY

Dr Gordana Mumović

PROMOCIJA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA

Moderatori: Prof.dr Mile Vuković, Darinka Šoster, Dejan Savić, Mirjana Kokolj-Zec

18:15 – 18:25  LOGOPRAKTIKUM – FONEME S, Z, C

Dragana Dzenopoljac, Danijela Rodić; Udruženje logopraktika Subotica

18:25 – 18:35 PREZENTACIJA KARATA ZA STIMULACIJU GOVORA I JEZIKA; PRIRUČNIKA “IZGOVARAJMO PRAVILNO”

Logopolis – Milica Vakić, Ivana Vujičić

18:35 – 18:45 KNJIGA LOGOPEDSKIH PESAMA ZA RAZVOJ GOVORA “VESNA I CIPELA TESNA”;

Nataša Labović, izdavač LAGUNA

MALA SALA   –  RADIONICE

14:15 – 15:00 NTC SISTEM UČENJA (I deo)
15:30 – 16:15 NTC SISTEM UČENJA (II deo)
Marina Ilić
18:15 – 19:45 BIOFEEDBACK METODA, TEORIJA I PRAKSA
Dr sc. Silvana Filipova

 

Cena pojedinačne radionice 1500 din, 2500 din obe radionice.

19:45 ZATVARANJE SKUPA
21h SVEČANA VEČERA
Restoran “Panorama” Hotel Slavija Garni

Prof. dr Slavica Golubović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

Prof. dr Nada Dobrota, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

Prof. dr Dragan Pavlović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

Prof. dr Gordana Mumović, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu;

Doc. dr Vesela Milankov, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu;

Doc. dr Snežana Ilić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

Doc. dr Aleksandra Matić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad;

Doc. dr Tatjana Krstić, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu;

Doc. dr Mila Veselinović, , Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu.

 Organizacioni odbor:

Nataša Labović, predsednik

Una Umićević

Darinka Šoster

Dejan Savić

Milena Anđelkov

Nada Petrović

Tijana Hajdinjak

STRUČNI SKUPOVI 2016.

Autizam i specifični jezički poremećaji

12.11.2016.godine sa početkom u 11h u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović”, Kralja Milutina 52,

Predavač: Prof. dr Nenad Glumbić


Termin za održavanje XIII redovne Skupštine Udruženja logopeda Srbije je nakon predavanja Prof. dr Nenada Glumbića.

Cena kotizacije za predavanje je 1.200 RSD za članove ULS i 3.000 RSD za ostale učesnike.

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE

 “POREMEĆAJI FLUENTNOSTI”

27 – 28.05.2016.

Hotel Park, Njegoševa 2, Beograd

Akreditovan program stručnog usavršavanja

PETAK 27.5.2016.

Registracija učesnika: 15:00 – 17:00

 

Otvaranje skupa: 17:00

PLENARNO PREDAVANJE

 

SVESNA SINTEZA RAZVOJA (SSR) METODA IZBORA U TRETMANU MUCANJA

Prof.dr sc. Nada Dobrota, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

PREPOZNAVANJE I RAZLIKOVANJE POREMEĆAJA FLUENTNOSTI GOVORA

Prof.dr sc. Senka Sardelić, Republika Hrvatska, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA NEUROGENE I PSIHOGENE DISFLUENTNOSTI

Prof.dr sc. Slavica Golubović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

ŠTA JE USPEŠNA TERAPIJA MUCANJA?

dr sc. Suzana Jelčić Jakšić, Republika Hrvatska, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb

PRIMENA METODE EEG BIOFIDBEKA U TRETMANU MUCANJA

dr sc. Silvana Filipova, Republika Makedonija, Zavod za rehabilitacija na sluh, govor i glas, Skoplje

DOPRINOS PSIHOLOGIJE I PSIHOTERAPIJE IZUČAVANJU I TRETMANU MUCANJA

Prof.dr sc. Sanja Dimoski, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

 

19:00 – 19:30 DISKUSIJA

19:30 – 20:30 KOKTEL


 

SUBOTA 28.5.2016.

 

11:30 – 12:30 SVEČANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA LOGOPEDA SRBIJE – UDRUŽENJA LOGOPEDA I FONIJATARA SRBIJE

12:30 – 13:00 Kafe pauza

 


 

TEMA:

PREVENCIJA I TRETMAN POREMEĆAJA FLUENTNOSTI

Moderatori: dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić, dr sc. Silvana Filipova, Darinka Šoster, Dejan Savić, Milena Anđelkov, Nada Petrović, Marija Jovičić

 

Izlagači radova:

13:00 – 13:20 KONTROVERZE FIZIOLOŠKOG MUCANJA

Una Umićević, Neda Milošević, Ana Đorđević, Vanja Stanković

13:20 – 13:40 TERAPIJA PEVANOG GOVORA – MODULACIJA INTONACIJE GLASA U TRETMANU MUCANJA

Nataša Labović Obradović

13:40 – 14:00 PRIMENA METODE SVESNA SINTEZA RAZVOJA U STACIONARNOM  TRETMANU  OSOBA KOJE MUCAJU

Darinka Šoster, Nada Dobrota Davidović, Jelena Tadić

14:00 – 14:20 TEHNIKA PASIVNOG IZDAHA

Nenad Novaković, Smiljka Novaković

 

 14:20 – 14:40 DISKUSIJA 

PAUZA ZA RUČAK 15:00 – 16:00

 


 

16:00 – 16:30 PROMOCIJA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA

 

Izlagači radova:

16:30 – 16:50 PORODIČNE KARAKTERISTIKE DECE KOJA MUCAJU – TERAPIJSKE I FORENZIČKE IMPLIKACIJE

Budimirka Ružić Simić

16:50 – 17:10 MUCANJA – BIOHEMIJSKI I NUTRITIVNI PRISTUP

Lilijana Senić, Nataša Labović Obradović, Sanja Džanić

17:10 – 17:30 POREMEĆAJ FLUENTNOSTI ­POSREDNIK U INTERPERSONALNOJ KOMUNIKACIJI

Neda Milošević, Nataša Labović Obradović

17:30 – 17:50 THE IMPORTANCE OF THE ASSOCIATION ”VILKO MAZI” FOR PEOPLE WITH SPEECH DISORDERS

Vlasta Podbrežnik

17:50 – 18:10 MUCANJE I GENETIKA

Milena Anđelkov

 

18:10 – 18:20 DISKUSIJA

 18:30 – 19:00 ZATVARANJE SKUPA

SVEČANA VEČERA 20:30h

NAUČNI odbor:

Prof.dr sc. Nada Dobrota, Republika Srbija

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

 Prof.dr sc. Slavica Golubović, Republika Srbija

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

 Prof.dr sc. Sanja Dimoski, Republika Srbija

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

 Prof.dr sc. Senka Sardelić, Republika Hrvatska

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

dr sc. Suzana Jelčić Jakšić, Republika Hrvatska

 Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb

 dr sc. Silvana Filipova, Republika Makedonija

Zavod za rehabilitacija na sluh, govor i glas, Skoplje

 Prof.dr sc. Nevzeta Salihović, Bosna i Hercegovina, Tuzla

Prof.dr sc. Zamir Mrkonjić, Bosna i Hercegovina, Tuzla

Edukacijsko-Rehabilitacijski Fakultet, Ju Univerzitet U Tuzli,

Prof.dr sc. Milan Kulić, Bosna i Hercegovina, Sarajevo

Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

Organizacioni odbor:

Darinka Šoster, predsednik

Nataša Labović, zamenik

Ana Đorđević

Neda Milošević

Una Umićević

Dejan Savić

Marija Jovičić

Milena Anđelkov

Nada Petrović

STRUČNO PREDAVANJE

Patologija glasa kod dece predškolskog i školskog uzrasta

27.02.2016. godine sa početkom u 12h

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Kralja Milutina 52,

Predavač: Primarijus dr Milan Vukašinović 

Cena kotizacije za predavanje Prim dr Milana Vukašinovića je 1.200 RSD za članove ULS i 3.400 RSD za ostale učesnike.


Istog dana za sve članove ULS biće održana XII redovna skupština ULS.

STRUČNI SKUPOVI 2015.

GOVORNOJEZIČKI POREMEĆAJI RAZVOJNOG DOBA

Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem

Datum održavanja: 15.,16. i 17. maj 2015. godine

Mesto održavanja: Hotel Park, Njegoševa 2, Beograd

TEME SKUPA:

Prevencija razvojnih govorno-jezičkih poremećaja
Dijagnostika razvojnih govorno-jezičkih poremećaja
Tretman razvojnih govorno-jezičkih poremećaja

Akreditovan stručni skup: kod S8952015

broj dana/broj bodova: 3

15. MAJ 2015. PETAK

KONGRESNA SALA HOTELA „PARK“, NJEGOŠEVA 2

15:00-17:00 REGISTRACIJA UČESNIKA

17:00 OTVARANJE SKUPA


 

PLENARNI DEO


17:20-17:40 DIFERENCIJALNE KARAKTERISTIKE JEZIČKIH POREMEĆAJA KODDECE
Prof. dr Mile Vuković – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Republika Srbija

17:40-18:00 SVRHA KLASIFIKACIJE I DIJAGNOSTIČKI KONCEPTTERMINOLOGIJA RAZVOJNIH JEZIČNIH TEŠKOĆA
Dr sci. Katarina Pavičić Dokoza – Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Hrvatsko logopedsko društvo, Zagreb, Republika Hrvatska

18:00-18:20 IMA LI POTREBE ZA LOGOPEDSKOM DIJAGNOSTIKOM PRIJETREĆE GODINE
Prof. dr Draženka Blaži – Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Hrvatsko logopedsko društvo, Zagreb, Republika Hrvatska

18:20-18:40 HIPERPOLIGLOTIZAM AUTISTIČKIH SAVANATA
Prof. dr Nenad Glumbić – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Republika Srbija

18:40-19:00 MEDICAL GENETICS AND ITS IMPLEMENTATION IN SPEECH,LANGUAGE AND HEARING DISORDERS
Prof. dr Vladimir Trajkovski – Filozofski fakultet, Univerzitet “Sv. Ćirilo i Metodije”, Skoplje, Republika Makedonija

19:00 – 19:20 DISKUSIJA

19:20 – 20:00 KOKTEL

20:00 – 21:00 „ŽAK ILI POKORNOST“
Dramska predstava mladih sa govornim teškoćama


 

16. MAJ 2015. SUBOTA


 

TEMA: PREVENCIJA GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA RAZVOJNOGDOBA


 

10:30 – 10:50 PREVALENCA GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA PREDŠKOLSKEDOBI
Una Umićević, Marija Ljubić

10:50 – 11:00 DISKUSIJA


 

TEMA: TRETMAN GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA RAZVOJNOGDOBA


 

11:00 – 11:20 TEHNIKA (MIG) MODULACIJA INTONACIJE GLASA U TERAPIJIPOREMEĆAJA FLUENTNOSTI
Nataša Labović Obradović
11:20 – 11:40 PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA SOPSTVENI GOVORKRAĆIPUT DO FLUENTNOSTI
Vesna Borota

11:40 – 12:00 ULOGA RODITELJA U TRETMANU DECE SA RAZVOJNIMGOVORNOJEZIČKIM POREMEĆAJIMA
Sanja Dimoski

12:00 – 12:20 PARALELA RAZVOJNIH NIVOA I TERAPIJSKIH MILJOKAZA DIRFLOORTIME PRISTUPA
Ivana Vujičić, Milica Vakić, Milica Gajić

12:20 – 12:40 KOMPARATIVNA ANALIZA TERAPIJSKIH POSTUPAKA UTRETMANU VERBALNOG PONAŠANJA DECE SA AUTIZMOM
Bojana Drobnjak, Neda Milošević


 

PAUZA 12:40 – 13:10


 

13:10 – 13:30 RANA LOGOPEDSKA INTERVENCIJA I ORALNO MOTORNATERAPIJA
Milica Vakić, Ivana Vujičić, Sanja Popović, Marija Lukić

13:30 – 13:50 PRIMENA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA U TRETMANUPOREMEĆAJA GUTANJA
Mirna Zelić, Neda Milošević, Dragan Čauševac

13:50 – 14:10 PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA U TRETMANULATERALNOG SIGMATIZMA
Neda Milošević, Prof.dr Mladen Heđever, Bojana Drobnjak

14:10 – 14:30 UVOĐENJE VISOKOTEHNOLOŠKIH SREDSTAVA KOMUNIKACIJEKOD DJECE SA SLOŽENIM KOMUNIKACIJSKIM POTREBAMA
Amela Mujanić

14:30 – 14:50 LOGOPEDSKA MASAŽA
Ana Đorđević, Neda Milošević, Tamara Tripković

14:50 – 15:00 DISKUSIJA

PAUZA ZA RUČAK 15:00 – 16:30


 

PROMOCIJA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA


 

16:30 – 16:50 SINAPSA EDICIJA
Nataša Barišić-Ciganović, dipl. psih.

16:50 – 17:10 LOGOPRAKTIKUM FONEMA K FONEMA G
Dragana Đenopoljac, Danijela Rodić

17:10 – 17:30 LJUBAV, PLJUSAK I PLJESKAVICE
Mirna Zelić


SLOBODNE TEME


17:30 – 17:50 REHABILITACIJA GLASA I GOVORA NAKON UGRADNJEGOVORNIH PROTEZA
Arbutina Tanja, Rajko Jović, Mila Veselinović, Danijela Dragičević

17:50 – 18:10 LOGOPEDSKA PROTETIKA
Tamara Tripković, Neda Milošević, Ana Đorđević

18:10 – 18:30 SUPPORTING MODEL FOR SPECIAL NEEDED CHILDRENVOLUNTEER IMPORTANCE
Vesna Tokic, Sonja Omerzo

18:30 – 18:50 NEOPHODNOST IZRADE PROTOKOLA ZA EVALUACIJU,DIJAGNOSTIKU I TRETMAN DECE SA GOVORNOJEZIČKIM POREMEĆAJIMA
Svetlana Torbica Marinković, Kristina Petković Šulović, Marina Ranđelović

18:50 – 19:00 DISKUSIJA

SVEČANA VEČERA 20:30H

Mali vrabac – Skadarlija, Skadarska 34, 11000 Belgrade, Serbia


 

17. MAJ 2015. NEDELJA


 

POSTER PREZENTACIJA


 

10:40 – 11:00h

UČESTALOST POJEDINIH TIPOVA MOTORIČKIH GOVORNIH POREMEĆAJAKOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
Nada Prica Obradović, Gordana Čolić, Mirjana Kosanović

UČESTALOST POJEDINIH FORMI CEREBRALNE PARALIZE KOD DECE
Nada Prica Obradović, Gordana Čolić, Olivera Milinković

ZATVARANJE SKUPA 11:00 – 11:30

 

Partner II Kongresa logopeda Srbije

Spry_Logo_for_Web_Blue280

Prof.dr Mile Vuković, Republika Srbija
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof.dr Nenad Glumbić, Republika Srbija
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof.dr Mirjana Petrović Lazić, Republika Srbija
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof.dr Draženka Blaži, Republika Hrvatska
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Predsednica Hrvatskog logopedskog društva

dr sc. Katarina Pavičić Dokoza, Republika Hrvatska
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
Hrvatsko logopedsko društvo

Prof.dr Vladimir Trajkoviski, Republika Makedonija
Filozofski fakultet, Univerzitet “Sv. Ćirilo i Metodije”, Skoplje

Prof.dr Zamir Mrkonjić, Bosna i Hercegovina
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Nataša Labović, predsednik
Ana Đorđević, potpredsednik
Neda Milošević
Bojana Drobnjak
Una Umićević
Darinka Šoster
Dejan Savić
Marija Jovičić

SEMINAR

“Razvojni premećaji u ranom dečijem uzrastu i dečija psihijatrija”

predavač dr Nenad Rudić, psihijatar.

31.1.2015. mesto održavanja – Belgrade City Hotela, adresa: Savski trg 7, Beograd, Srbija.

“Saznajni proces i razvoj govora”

 05. 12. 2015. godine, 11h u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Kralja Milutina 52,

Predavač: Prof.dr Svetomir Bojanin

Cena kotizacije za predavanje Prof.dr Svetomira Bojanina je 1.200 RSD za članove ULS i 3.400 RSD za ostale učesnike.


Istog dana od 12.30h za sve članove ULS biće održana i prezentacija standardizovanih mernih instrumenata u saradnji sa Sinapsa edicijom, predavanje i prezentacija o Digitalnom logopedskom setu i prezentacija logopedskih praktikuma u saradnji sa Logopraktikom.

Nakon toga održaće se  XI redovna skupšina ULS sa

Dnevnim redom

1. Izveštaj o radu Udruženja logopeda Srbije

2. Plan rada Udruženja logopeda Srbije za 2016.godinu

3. Izbor članova Etičkog odbora ULS

U susret 22.oktobru, međunarodnom danu svesnosti o mucanju

Poštovani članovi ULS,

pozivamo Vas da dana 21.oktobra 2015.godine u 13h prisustvujete Okruglom stolu na temu “U susret 22.oktobru, međunarodnom danu svesnosti o mucanju”, koji će se održati u prostorijama UNS u ul.Knez Mihailovoj 6/III u Beogradu.

mucanje

STRUČNI SKUPOVI 2014.

SEMINAR: “Autistički spektar”, predavač Prof.dr Nenad Glumbić

 15.11.2014. mesto održavanja – Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović” u ul. Kralja Milutina, 52.

STRUČNI SKUPOVI 2013.

17. MAJ 2013.

KONGRESNA SALA HOTELA „DIVČIBARE“

09:00-10:00 REGISTRACIJA UČESNIKA


10:00–11:30 X REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA LOGOPEDA SRBIJE

Obavezno prisustvo članova ULS

Dnevni red:

1. Izveštaj Upravnog odbora o radu Udruženja logopeda Srbije za 2012. godinu

2. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije za 2012. godinu

3. Izveštaj Nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije za 2012. godinu

4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije za 2012. godinu

5. Plan i program aktivnosti Udruženja logopeda Srbije za 2013. godinu

6. Tekuća pitanja

12:00 OTVARANJE SKUPA

PLENARNI DEO

 

INSTRUMENTI I MERENJA U LOGOPEDIJI
dr sc. Dragan Čauševac, afaziolog


 

12:30 – 14:00 TEMATSKI DEO: INSTRUMENTI I MERENJA U LOGOPEDIJI

Moderatori: dr sci Dragan Čauševac, dr sci Vesna Borota

TESTOVI ZA PROCENU FONOLOŠKIH SPOSOBNOSTI
Neda Milošević, Bojana Drobnjak
Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Republika Srbija

RAZVOJNA SKALA ZA PROCENU NIVOA PRELINGVISTICKOGFUNKCIONISANJA
Vesna Borota
_Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. Dr Cvetko Brajović“, Beograd _
Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Republika Srbija

U SUSRET PRVOJ REČI
Dragana Dženopoljac
DZ Subotica, Razvojno savetovalište, Subotica, Republika Srbija

INSTRUMENTI I STIMULATIVNI MATERIJAL U LOGOPEDIJI
„Školska“ doo, Novi Sad, Republika Srbija


 

16:00 – 19:00 STRUČNA RADIONICA

TRETMAN RASCEPA USANA I NEPCA

Edukator: Nina Iordanova


 

18. MAJ 2013.

KONGRESNA SALA HOTELA „DIVČIBARE“

10:30 – 14:30 STRUČNA RADIONICA

ISPITIVANJE GOVORA I JEZIKA OD ROĐENJA DO 3.GODINE ŽIVOTAKORAL

Edukatori: dr sc. Vesna Borota, logoped
Neda Milošević, master logoped


16:00 – 17:15 TEMATSKI DEO: INSTRUMENTI I MERENJA U LOGOPEDIJI

Moderatori: Petruša Popović, Dragana Dženopoljac, Sara Chepishevska

GLOBAL ARTICULATION TEST FOR EXAMINING THE DISTORTION OF SPEECHSOUNDS OF PRESCHOOL CHILDREN
Sara Chepishevska
Kindergarten „Orce Nikolov”, Skopje, Republic of Macedonia

ISPITIVANJE SEMANTIČKOG RAZVOJA KOD DECE SA LAKŠIMINTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
Filipova Silvana, Numanović Nermina
Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa, Skoplje, Makedonija

MULTIDIMENZIONALNA ANALIZA GLASA
Ana Đorđević
Student IV godine Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija
Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Republika Srbija

GLAS LOGOPEDA PRE I POSLE VOKALNOG ZAMORA
Marina Ranđelović, Nina Šulović, Mirjana Petrović Lazić

PRAĆENJE I ISPITIVANJE RAZVOJA GOVORA KOD DECE U PU „ČIKA JOVAZMAJ“
Radica Tasić
PU “Čika Jova Zmaj”, Beograd, Republika Srbija

PROCENA NOMINATIVNE FUNKCIJE GOVORA KOD AFAZIČNIH BOLESNIKA
Zrinka Radović
Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Beograd, Republika Srbija


 

17:30–18:45 SLOBODNE TEME

Moderatori: Snežana Vasiljević, Danijela Krunić

STANDARDIZOVANI TESTOVI U FUNKCIJI SAGLEDAVANJA USPEŠNOSTIHABILITACIJE DECE SA RAZVOJNOM DISFAZIJOM
Marija Subić, Zorica Stevanov
Razvojno savetovalište, Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin, Republika Srbija

DIGITALNI LOGOPEDSKI SET BEHRINGER
Irena Avramović Ilić, Filip Raičević, Dragana Čvorak
Centar za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Republika Srbija

SPECIFIČAN PRISTUP U DIJAGNOZI, LEČENJU I HABILITACIONOREHABILITACIONOM TRETMANU DECE, ADOLESCENATA I ODRASLIH UZAVODU ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU„PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ“
Ljiljana Lazić, Nada Marković Milojević, Vesna Brkan Branković, Dejan Karić, Ljiljana Vidaković, Ksenija Vekić
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Beograd, Republika Srbija

UVOĐENJE DECE U SVET PISANE REČI U SARADNJI SA RODITELJIMA
Suzana Stanković, Mirjana Milošević
PU „ Vukica Mitrović „ Leskovac
PU „ Pčelica „ Niš

MUTATIO FALSA
Snežana Vasiljević, Duško Sibinčić
Služba za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju,Opšta bolnica “Dr Laza K. Lazarević“, Šabac, Republika Srbija


 

18:45–19:00 POSTER SEKCIJA

Moderator: Snežana Vasiljević, Danijela Krunić

ISPITIVANJE SINTAKSIČKOG RAZVOJA KOD DECE SA LAKOM MENTALNOMRETARDACIJOM
Spandževska Nada
Makedonija

NEUROBIOLOŠKA OSNOVA MUCANJA I IMIDŽING MERENJA
Svetlana Torbica Marinković
Centar za edukaciju Torbica+, Beograd, Srbija

21:00 KOKTEL I SVEČANA VEČERA


 

19. MAJ 2013.

KONGRESNA SALA HOTELA „DIVČIBARE“

10:30 – 14:30 STRUČNA RADIONICA

ISPITIVANJE GOVORA I JEZIKA OD 2. DO 90. GODINEŽIVOTAPEABODY TEST

Edukator: dr sc. Dragan Čauševac

14:30 – ZATVARANJE SKUPA

STRUČNI SKUPOVI 2012.

12. i 13.  MAJ 2012.

KONGRESNA SALA HOTELA „DIVČIBARE“

PROGRAM 12. MAJ 2012.

___________________________________________________________________

10:00-12:00 REGISTRACIJA UČESNIKA

Hotel Divčibare

___________________________________________________________________

12:00 OTVARANJE SKUPA

Kongresna sala Hotela „Divčibare“

___________________________________________________________________

PLENARNI DEO

LOGOPEDSKA PROFESIJA U SVETLU EVROPSKIH INTEGRACIJA
dr sc. Dragan Čauševac, afaziolog
dr Dubravka Šaranović-Racić, pomoćnik ministra zdravlja
Danica Andrešić, Prof.logoped
dr sc. Kataarina Pavičić
Nina Iordanova

LOGOPEDSKA DJELATNOST U HRVATSKOJ
Danica Andrešić, Katarina Pavičić Dokoza, Darija Hercigonja Salamoni, Draženka Blaži, Željka Butorac,
Hrvatsko logopedsko društvo

GENETSKI ASPEKTI GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA
Prof. dr Vladimir Trajkovski,
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Filozofski fakultet,
Institut za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Skopje, Republika Makedonija

___________________________________________________________________

12. MAJ 2012.

Kongresna sala Hotela “Divčibare”

PREVENCIJA GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: dr sc. Dragan Čauševac, Prof. dr Vladimir Trajkovski

13:00 – 13:50

REZULTATI PRIMENE NACIONALNOG PROGRAMA NA TERITORIJI OPŠTINEPANČEVO
Petruša Popović, Gordana Ilkić
Dom zdravlja Pančevo, Zdravstveni centar Južni Banat

PREVENCIJA DISLEKSIJEMEIXNER METODA
Dragana Dženopoljac,
Dom Zdravlja Subotica, Srbija, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

LOGOPED U DJEČJEM VRTIĆU: MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE
Danica Andrešić
Dječji vrtić Travno, Zagreb, Hrvatska

TIMSKI RAD U DEČJEM VRTIĆU KAO POLAZNA OSNOVA U PREVENCIJIARTIKULACIONIH POREMEĆAJA
Suzana Stanković
Predškolska ustanova „Vukica Mitrović“, Leskovac, Srbija

___________________________________________________________________

DIJAGNOSTIKA GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: dr sc. Vesna Borota
dr sc. Katarina Pavičić – Dokoza

13:50 – 14:40

TEST ZA ISPITIVANJE ARTIKULACIONOFONOLOŠKIH SPOSOBNOSTI
Neda Milosević, Mirna Zelić, Dragan Čauševac, Vesna Borota
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

MOST COMMON PHONOLOGICAL/ARTICULATION DISORDERS IN CHILDRENAGED BETWEEN 4-6 YEARS
Sara Chepishevska, Prof. Dr. Vladimir Trajkovski
Private medical practice Kalinka – Center of health and autism, Skopje, Republic of Macedonia, University St. Kiril and Metodij, Faculty of Phylosophi, Institute of Special Education and Rehabilitation, Skopje, Republic of Macedonia

STANJE ARTIKULACIJE MALE I PREDŠKOLSKE DECE U ŠAPCU
Danka Tomić, Neda Stokić, Tanja Milutinović, Mirjana M. Savić
Predškolska Ustanova „Naše dete“ Šabac „Opšta bolnica Šabac“, Srbija

ARTIKULACIJA DECE NA PREDŠKOLSKOM UZRASTU
Radica Tasić
PU Čika Jova Zmaj, Beograd

SPOSOBNOSTI FONOLOŠKE ANALIZE I SINTEZE DECE NA POČETKUŠKOLOVANJA
Bojana Drobnjak, Neda Milošević
Udruženje logopeda Srbije

___________________________________________________________________
PAUZA ZA RUČAK 14:40 – 16:00

___________________________________________________________________

DIJAGNOSTIKA GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: dr sc. Vesna Borota
dr sc. Katarina Pavičić – Dokoza

16:00 – 17:40

DIJAGNOSTIKA MUCANJA
Dejan Ž. Savić,
Dom Zdravlja Kovin, Srbija, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

DISFONIJE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U MAČVANSKOM OKRUGU
Snežana Vasiljević, Duško Sibinčić,
Služba za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju,Opšta bolnica “Dr Laza K. Lazarević“, Šabac, Srbija

MULTIAKSIJALNI AFAZIJA SISTEM (MAAS) – PROTOKOL ZA AFAZIJE
Dragan Čauševac, Višnja Oljača
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”
Bolnica Sveti Sava, Beograd

LOGOPENIČKA PROGRESIVNA AFAZIJASINDROM PPA
Dragan Čauševac
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Beograd

OD HIPOTONIJE DO MLITAVE DIZARTRIJE
Nada Prica Obradović
Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, Republika Srbija

DIJAGNOZA I TRETMAN DECE SA PATOLOGIJOM U VERBALNOJKOMUNIKACIJI REGISTROVANE U LOGOPEDSKOM KABINETU SPECIJALNEOSNOVNEŠKOLE “MACA OVČAROVA” – VELES, U PERIODU 2009 – 2011GODINE
Elizabeta Dimitrievska, Marija Davčevska, Sneža Stojanovska, Tatjana Ljapova, Živka Panova Sazdova,
Specijalna osnovna škola ,,Maca Ovčarova“, Veles, Makedonija

DEFEKTOLOŠKOSOCIOTERAPIJSKI POLIVALENTNI PRISTUP TERAPIJI
Nataša Labović-Obradović, Milena Andjelkov, Jelena Novković-Šaljić, Aleksandra Aleksić, Alma Andjelković
Dom zdravlja Beograd, Sopot1,
Dom zdravlja Beograd, Grocka2,
Zavod za psihofizičke poremećaje i govornu patologiju “Cvetko Brajović”3, Beograd
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Zemun4,
OŠ Novi Beograd5

GOVOR I DECA SA OŠTEĆENIM SLUHOM
Slavka Nikolić, Mirjana Savić, Marija Savić, Vesna Savić
OŠ „Radivoj Popovic“ Zemun, Beograd, Srbija, Opšta bolnica Šabac, Šabac, Srbija, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija

SLUHOŠTEĆENJE SLUHA KOHLEARNI IMPLANTI
Margarita Belčovska,
PZU “Megamed-logo”, Skoplje, Makedonija

STAVOVI RODITELJA I REHABILITATORA PREMA DJECI PREDŠKOLSKE DOBIS GOVORNO JEZIČNIM TEŠKOĆAMA
Adinda Dulčić, Katarina Pavičić Dokoza, Koraljka Bakota,
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Hrvatska

___________________________________________________________________

Pauza 10 minuta

___________________________________________________________________

TRETMAN GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: mr sc.med. Marijana Krkobabić
dr sc. Nina Iordanova

17:50 – 19:30

LOGOPEDSKA DELATNOST U VRTIĆUSADAŠNJOST I BUDUĆNOST
Radmila Zeba, Ida Šarić
Dječji vrtić „Radost“, Zagreb, Hrvatska

FAKTORI KOJI UTIČU NA PRODUŽENO TRAJANJE SIMPTOMA DISFAGIJE KODAFAZNIČNIH PACIJENATA
Mirna Zelić, Neda Milošević, Dragan Čauševac, Vesna Borota
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

ORAL MOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH CLEFT LIP AND PALATE
Nina Iordanova
Therapy center Pumpelina, Sofia, Bulgaria

POSTUPCI U KOREKCIJI POREMEĆAJA I SMETNJI GOVORA PRIMENOM SAFASISTEMA
Dragan Čauševac, Neda Milošević, Mirna Zelić, Vesna Borota
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

UTICAJ TRETMANA KOD DECE SA IMPLEMENTIRANIM AERO CEVČICAMA
Kristina Šulović Petković, Selena Todorović, Svetlana Torbica
Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd, Srbija

UTICAJ VEŽBI DISANJA U TRETMANU DECE SA POREMEĆAJEMFLUENTNOSTI
Vesna Borota, Neda Milošević, Dragan Čauševac, Mirna Zelić
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“, Beograd, Srbija, Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Srbija

ALEXIA BEZ AGRAFIJE SA PRIKAZOM SLUČAJA
Zrinka Radović

ZNAČAJ IGRE U RAZVOJU AUDITIVNE PERCEPCIJE
Ana Vila, Ljubica Popović
Dom Veternik, Novi Sad, Srbija

SPECIFIČNOSTI KLINIČKE SLIKE I TERAPIJSKOG TRETMANA KOD DECE IOSOBA SA AUTOZMOM U PERIODU OD 1985-2010. GODINE
Zorica Kukić

___________________________________________________________________
KOKTEL I SVEČANA VEČERA 21:00

___________________________________________________________________

13. MAJ 2012. HOTEL “MALJEN”

POSTER SEKCIJA

Moderator: mr Zrinka Radović
dr sc. Zorica Kukić

9:30 – 10:00

RAZVOJ GOVORA VAŠEG DETETA
Lilijana Stanković, Budimirka Ružić-Simić
Dom Zdravlja „Savski Venac“
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“, Beograd, Srbija

ORALNA PRAKSIJA I ARTIKULACIJA GLASOVA KOD DECE KOJA MUCAJU
Jelena Tadić, Budimirka Simić-Ružić, Darinka Šoster
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ‘Prof. dr Cvetko Brajović’, Beograd, Srbija

ISPITIVANJE SINTAKSIČKOG RAZVOJA KOD DECE SA LAKOM MENTALNOMRETARDACIJOM
Nada Spandževska, Prof. Dr. Vladimir Trajkovski
Državna škola za decu i omladinu sa oštetenim vidom – Skoplje
Univerzitet Sv. ,,Kiril i Metodij”, Filozofski fakultet, Institut za defektologiju, Skoplje, Republika Makedonija2

UTICAJ LEKSIČKIH FAKTORA NA SPOSOBNOST IMENOVANJA KODBOLESNIKA SA FLUENTNOM AFAZIJOM
Snežana Mažić, Gordana Ocić, Natalija Stojkov
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci, Republika Srbija13
BEL MEDIC, Koste Jovanovića 87, Beograd, Republika Srbija2

GENETICS AND DEVELOPMENTAL DYSLEXIA
Milena Anđelkov, Nataša Labović-Obradović
Health Center „Grocka“, Belgrade, Serbia
Health Center „Sopot“, Serbia

THE EFFECT OF EARLY MOTOR STIMULATION ON SPEECH DEVELOPMENT INCHILDREN WITH RISK FACTORS
Milena Milićević, Srećko Potić
PhD students, Faculty of Special Education and Rehabilitation,
University of Belgrade, Belgrade, Serbia

ZNAČAJ TERAPIJE PRAGMATSKIH JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD OSOBA SAPOREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA
Ivana Vujičić, Marija Matorkić, Milica Vakić
Logopedski kabinet “Logopolis”, Beograd, Srbija

TRETMAN ZA RAZVOJ I PODSTICANJE GOVORA KOD UČENIKA SA AUTIZMOM
Lena Gadanec, Tanja Bogatinova, Zaga Kolodezni, Mirjana Petrusevka, Elizabeta Arsov
POU “Maca Ovcarova”, Veles, Makedonija

TIMSKI RAD DEFEKTOLOGA I LOGOPEDA KOD AUTISTIČNOG DETETA
Elizabeta Dimitrievska, Ljapova Tatjana, Specijalna osnovna škola ,,Maca Ovčarova“, Veles, Makedonija

___________________________________________________________________
10:00 – ZATVARANJE SKUPA

___________________________________________________________________

10:30

IX REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA LOGOPEDA SRBIJE

Obavezno prisustvo članova ULS

Dnevni red:
1. Izveštaj Upravnog odbora o radu Udruženja logopeda Srbije za 2011. godinu
2. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odobra Udruženja logopeda Srbije za 2011. godinu
3. Izveštaj Nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije za 2011. godinu
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije za 2011. godinu
5. Plan i program aktivnosti Udruženja logopeda Srbije za 2012. godinu
6. Tekuća pitanja

___________________________________________________________________

RED VOŽNJE 13.5.2012.

05,40h Divčibare-Beograd (BAS)

10,45h Divčibare-Beograd (Lasta)

14,30h Divčibare-Beograd (Evropa Bus)

16,30h Divčibare-Valjevo-Beograd (sa presedanjem-Evropa Bus)

18,30h Divčibare-Valjevo-Beograd (sa presedanjem-Evropa Bus)

Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju unapređenja rada sajta i korisničkog iskustva. Prihvati Pročitaj više